OPINIÓ
XXIRGO@ELPUNTAVUI.CAT - 21 novembre 2018 2.00 h

A LA TRES

Sánchez no farà un Iceta?

XEVI XIRGO - XXIRGO@ELPUNTAVUI.CAT
“El pre­si­dent espa­nyol vindrà a Cata­lu­nya el 21-D i no anirà a Palau?

Després que la set­mana pas­sada se sabés (ho va expli­car la mateixa por­ta­veu del govern, Elsa Artadi) que el govern espa­nyol havia con­vo­cat un Con­sell de Minis­tres a Bar­ce­lona per al 21-D sense avi­sar ningú (ningú del govern català, vull dir), ahir es va saber que ara la Gene­ra­li­tat ha ofert a La Mon­cloa la pos­si­bi­li­tat que els pre­si­dents Sánchez i Torra es vegin aquest dia a Palau. El direc­tor de l’ofi­cina del pre­si­dent Quim Torra, Josep Rius, va enviar ahir una carta a Iván Redondo, el seu homòleg a La Mon­cloa, per tal d’ofe­rir for­mal­ment el Palau de la Gene­ra­li­tat fins i tot com a esce­nari d’una reunió entre el Con­sell Exe­cu­tiu i el Con­sell de Minis­tres. Ahir va ser un dia com­pli­cat, amb la renúncia de Manuel Marc­hena a pre­si­dir el CGPJ per poder jut­jar el cas 1-O –quin ridícul, tot ple­gat– però no em consta que cap mem­bre de l’exe­cu­tiu espa­nyol, ni cap por­ta­veu de La Mon­cloa, s’hagués refe­rit a la pro­posta de Torra. És ben estrany, això. La set­mana pas­sada, a Cata­lu­nya es va cele­brar la famosa cimera per al diàleg (aque­lla que el PP, Cs i la CUP van voler des­cafeïnar) a pro­posta jus­ta­ment del PSC. Sem­pre he sen­tit Miquel Iceta dient que no s’havia de dei­xar pas­sar cap opor­tu­ni­tat, per dia­lo­gar. I per això es va fer la tro­bada a Palau. No van arri­bar a cap acord –em sem­bla que va ser just al con­trari–, però JxCat, ERC, els comuns i el PSC van anun­ciar que hi tor­na­rien, que es tor­na­rien a veure aviat en una nova cimera per donar opor­tu­ni­tats al diàleg. Ara, apro­fi­tant que el govern espa­nyol en ple i el seu pre­si­dent són a Cata­lu­nya el 21-D (encara que hagues­sin deci­dit tro­bar-se sense avi­sar), la Gene­ra­li­tat els ofe­reix el Palau no només perquè es vegin els dos pre­si­dents, sinó tots els con­se­llers amb tots els minis­tres. No arri­ba­rien a cap acord, segur; però no sem­bla una mala imatge. La Mon­cloa, però, no diu res. Calla. No li interessa la tro­bada? No els convé, a Espa­nya, la imatge del pre­si­dent Sánchez a Palau? Els minis­tres no volen apro­fi­tar que són a Bar­ce­lona per veure els con­se­llers? Iceta reclama una tro­bada per començar a dia­lo­gar i li orga­nit­zen una cimera de Palau. I Sánchez no hi anirà? Vindrà a Bar­ce­lona i no anirà a Palau? No farà un Iceta, Sánchez? Sem­bla que no.