OPINIÓ
21 desembre 2018 2.00 h

Una visita amb vocació d’imposició

Pedro Sánchez cele­brarà avui a Bar­ce­lona el polèmic Con­sell de Minis­tres; això sí, blin­dat per tot un exèrcit poli­cial. Un veri­ta­ble des­propòsit i una irres­pon­sa­bi­li­tat pel sim­bo­lisme de la data tri­ada, el 21-D; per ser l’últim dia fei­ner abans de Nadal i també per les diver­ses pro­tes­tes labo­rals afe­gi­des. Con­vo­car l’exe­cu­tiu espa­nyol a Bar­ce­lona sense el neces­sari con­sens amb la Gene­ra­li­tat atri­bu­eix a la reunió un caire d’impo­sició amb regust colo­ni­a­lista. Una imatge que hau­ria pogut ser encara més punyent si Sánchez no hagués rec­ti­fi­cat acce­dint a la mini­ci­mera entre governs. Tal com era d’espe­rar, ahir no hi va haver grans acords, però la tro­bada com a mínim va ser­vir per man­te­nir ponts oberts i per­met a Sánchez tran­si­tar de retorn al lloc d’on no s’hau­ria de moure en cap cas, que no és altre que el de la política i el diàleg per resol­dre l’actual greu con­flicte polític. Objec­tiu que reque­rirà tard o d’hora una solució democràtica per als cata­lans.

Tot ple­gat, i en un moment d’excep­ci­o­na­li­tat repres­siva a Cata­lu­nya, és lògic que un gruix de la soci­e­tat cata­lana vul­gui mani­fes­tar la seva pro­testa, com ja es va fer sen­tir ahir davant l’acte de Foment. La ciu­ta­da­nia hi té tot el dret i no pot ser cri­mi­na­lit­zada amb el fals relat de la violència per molt que cal­gui dema­nar que imperi el civisme que iden­ti­fica l’inde­pen­den­tisme. Així ho han dema­nat la majo­ria d’actors inde­pen­den­tis­tes i també els pre­sos polítics, alguns dels quals man­te­nien una vaga de fam que ahir van aban­do­nar. Una decisió sem­pre per­so­nal però que és una bona notícia perquè vol dir que s’ha asso­lit l’objec­tiu de denúncia inter­na­ci­o­nal i de rever­tir el blo­queig judi­cial del TC als seus drets de recurs, i perquè la forma de pro­testa és legítima però supo­sava un perill per a la vida.