OPINIÓ
XXIRGO@ELPUNTAVUI.CAT - 21 desembre 2018 2.00 h

A LA TRES

Massiva i pacífica

XEVI XIRGO - XXIRGO@ELPUNTAVUI.CAT
“Era neces­sari, fer un Con­sell de Minis­tres a Bar­ce­lona un 21-D? De veri­tat?

Al car­rer mas­si­va­ment, deter­mi­nats, ferms i pacífics. Així han dema­nat aquesta set­mana en una carta con­junta tots els pre­sos polítics que siguin les mobi­lit­za­ci­ons d’avui. Mas­si­ves i pacífiques. Perquè mas­si­ves i pacífiques han estat sem­pre les mobi­lit­za­ci­ons del movi­ment inde­pen­den­tista –i del repu­bli­ca­nisme– d’aquest país. Perquè tenim dret a sor­tir al car­rer, a mani­fes­tar-nos, a pro­tes­tar per aquesta pro­vo­cació que és fer un Con­sell de Minis­tres un 21-D. A ningú se li va acu­dir? Si tenim en compte el des­ple­ga­ment poli­cial (Policía Naci­o­nal, Mos­sos, Guàrdia Urbana, anti­a­va­lots, la Brimo, els Arro, els Tedax, els GEI, helicòpters sobre­vo­lant la capi­tal...) i que a tot Cata­lu­nya hi haurà pràcti­ca­ment nou mil agents de tot tipus pen­dents de Sánchez i els seus dis­set minis­tres, és evi­dent que la diada d’avui, de mas­siva ho serà. Calia, aquest des­ple­ga­ment poli­cial mas­siu? Algú ens expli­carà quant val? I, és clar, ningú admetrà que per si mateix tot aquest des­ple­ga­ment ja és una pro­vo­cació? Ens trac­ten, ho he dit mil vega­des, com si fóssim una colònia; com si avui el vir­rei –es veu que el rei ja no s’hi atre­veix– ens vingués a salu­dar. Per això ha de ser mul­ti­tu­dinària, i per això ha de ser pacífica. Perquè totes les pro­tes­tes del movi­ment català ho han estat fins ara i perquè nosal­tres no som pas els armi­lles gro­gues, que a mi em sem­bla que fins ara algu­nes com­pa­ra­ci­ons amb ells ens han fet més mal que bé. Hau­ria de ser mas­siva, i hau­ria de ser pacífica, sense inci­dents (i per això cal que avui tot­hom es car­re­gui de paciència) perquè ho hem de tor­nar a ense­nyar a fora. I quan dic a fora també vull dir a Espa­nya. Aquesta vegada i les que facin falta. Perquè el govern espa­nyol s’adoni (sí, ja ho sé que no ho farà, però per­sis­ti­rem) de com de ridícul ha estat tot ple­gat. I que es faci la pre­gunta que ens fem tots: Era neces­sari ser aquí avui? Què pre­te­nen? Si Sánchez ja va dir l’altre dia públi­ca­ment que no farà cap pro­posta per a Cata­lu­nya fins a les sentències de l’1-O, a què treu cap tot això? Està ja en pre­cam­pa­nya i atiar el con­flicte català sem­pre dona vots, com deia la seva sòcia anda­lusa? Si Sánchez volgués solu­ci­ons, les nego­ci­a­ria en pri­vat. I no ho està fent.