POLÍTICA
BARCELONA - 22 gener 2019 2.00 h

El PEN Internacional insta a alliberar Sànchez i Cuixart

 PEN Clubs de setze països fan públic un comunicat en què demanen que els retirin els càrrecs “desproporcionats”

 Hi donen suport escriptors com Erri De Luca, Colm Tóibín i Salil Tripathi

XAVIER MIRÓ - BARCELONA

El PEN Inter­na­ci­o­nal d’escrip­tors ha fet públic un comu­ni­cat en què demana a les auto­ri­tats espa­nyo­les que reti­rin els càrrecs “des­pro­por­ci­o­nats” de rebel·lió i sedició con­tra els líders civils cata­lans Jordi Sànchez i Jordi Cui­xart. El comu­ni­cat, sig­nat per escrip­tors com Erri De Luca, Suso de Toro, Colm Tóibín i l’indi Salil Tri­pathi, està sig­nat i pro­mo­gut per setze dele­ga­ci­ons naci­o­nals de l’asso­ci­ació inter­na­ci­o­nal d’escrip­tors: PEN Amèrica, PEN Argen­tina, PEN Basc, PEN Canadà, PEN Croàcia, PEN Escòcia, PEN Eslovènia, PEN Estònia, PEN Francès, PEN Hon­du­res, PEN Mèxic, PEN Por­tu­gal, PEN Que­bec, PEN Rússia i PEN Suís Francòfon.

El comu­ni­cat que va pre­sen­tar ahir a Bar­ce­lona la pre­si­denta del PEN Inter­na­ci­o­nal, la esta­tu­ni­denca i mexi­cana Jen­ni­fer Cle­ment, denun­cia les “res­tric­ci­ons exces­si­ves” a la lli­ber­tat d’expressió com a con­seqüència dels “càrrecs des­pro­por­ci­o­nats de sedició i rebel·lió con­tra els escrip­tors i líders de la soci­e­tat civil, Jordi Cui­xart i Jordi Sànchez”, que recorda que són en presó pre­ven­tiva des de fa més d’un any “per haver expres­sat de forma pacífica les seves visi­ons polítiques”.

El text afirma que els cata­lans han estat vícti­mes, dar­re­ra­ment, de “per­se­cu­ci­ons per dife­rents mani­fes­ta­ci­ons artísti­ques” en una situ­ació “sense pre­ce­dents des de la dic­ta­dura fran­quista”. El text també recorda que un dels prin­ci­pis fun­da­ci­o­nals del PEN Club és la defensa “de la lliure cir­cu­lació d’idees” i que els seus mem­bres han de rebut­jar “qual­se­vol forma de supressió de la lli­ber­tat d’expressió al país” i s’han d’opo­sar a “la cen­sura arbitrària en temps de pau”. En dar­rer terme, el PEN Inter­na­ci­o­nal defensa que Cui­xart i Sànchez han mani­fes­tat pacífica­ment les seves idees, a més de vet­llat per la “lliure cir­cu­lació de les idees dels escrip­tors a Cata­lu­nya”, en referència a l’objec­tiu de la pro­moció cul­tu­ral de la llen­gua cata­lana que fa Òmnium. El direc­tor exe­cu­tiu del PEN Inter­na­ci­o­nal, el poeta Car­les Tor­ner, recorda el camí ini­ciat fins a arri­bar al comu­ni­cat fet públic ahir. El setem­bre del 2017, en una reunió a Ucraïna el PEN ja va adop­tar una pri­mera reso­lució denun­ci­ant les res­tric­ci­ons a la lli­ber­tat d’expressió i mani­fes­tació que s’esta­ven pro­duint a l’Estat espa­nyol. Poste­ri­or­ment, l’orga­nit­zació d’escrip­tors va pre­pa­rar un informe jurídic sobre les res­tric­ci­ons que supo­sa­ven diver­ses lleis apro­va­des a l’Estat espa­nyol i, al juliol, Tor­ner va acom­pa­nyar a la presó de Lle­do­ners per visi­tar Cui­xart el peri­o­dista i docu­men­ta­lista turc Can Dündar, exi­liat a Berlín des del 2016 després de ser empre­so­nat sota el govern d’Erdo­gan, de sobre­viure a un intent d’assas­si­nat i d’estar sota ordre turca de crida i cerca.

El comu­ni­cat fet públic ahir és el nou pas rea­lit­zat pel PEN amb el suport explícit de les dele­ga­ci­ons de setze països, si bé Tor­ner recorda que PEN Inter­na­ci­o­nal repre­senta 148 cen­tres de més de 100 països que fun­ci­o­nen de manera autònoma –aquesta orga­nit­zació d’escrip­tors no s’orga­nitza per estats sinó per llengües i lite­ra­tu­res–. Tor­ner també recorda que el PEN és una orga­nit­zació con­sul­tiva de la Comissió de Drets Humans de l’ONU, on enguany Espa­nya ha de pas­sar la seva revisió de res­pecte als drets –una revisió periòdica que pas­sen els països i que enguany toca a Espa­nya.

Cle­ment explica que, avui en dia, el PEN té posat el focus de lluita con­tra la “pro­pa­ganda, les men­ti­des i la xenofòbia”, que con­si­de­ren les prin­ci­pals ame­na­ces a les quals s’enfronta la veri­tat i la lli­ber­tat. Tur­quia, Hon­gria, Índia, Veneçuela, Cuba, Ucraïna i Israel són els països sobre els quals ha impul­sat ini­ci­a­ti­ves durant el dar­rer any.

LES FRASES

Focalitzem en ells dos perquè són autors, activistes i promotors de cultura
Àngels Gregori
PRESIDENTA DEL PEN CATALÀ
Les principals preocupacions avui són la propaganda, les mentides i la xenofòbia
Jennifer Clement
PRESIDENTA DEL PEN INTERNACIONAL