OPINIÓ
XXIRGO@ELPUNTAVUI.CAT - 22 gener 2019 2.00 h

A LA TRES

Tranquils!

XEVI XIRGO - XXIRGO@ELPUNTAVUI.CAT
“No els estra­nyi, que Ale­jan­dro Fernández no pari d’alliçonar-nos. Han vist vostès quin pano­rama té el PP?

Com que aquest cap de set­mana el PP ha fet una per­for­mance a Madrid per entro­nit­zar defi­ni­ti­va­ment José María Aznar (perdó, volia dir Pablo Casado) com a líder d’aquesta for­mació i les han dit de l’alçada d’un cam­pa­nar, ahir el dele­gat d’aquesta for­mació a Cata­lu­nya, Ale­jan­dro Fernández (hi havia hagut un tal Alejo, no, al PP a Cata­lu­nya, també?), se’n va anar a RAC1 a bui­dar el pap i expli­car-nos el que havíem de fer. “La política cata­lana està segres­tada des de Water­loo”, va dir el cor­res­pon­sal del PP espa­nyol a Cata­lu­nya (i dic cor­res­pon­sal perquè de PP, suposo, com d’Espa­nya, només n’hi deu haver un, no?). I, després de tal sentència (ori­gi­nal, per cert), Fernández va dir que tenia la solució: des­ti­tuir el pre­si­dent Quim Torra (per “supre­ma­cista” i no sé quan­tes coses més), “tren­car el cordó umbi­li­cal amb Water­loo” (a mi em sem­bla que l’hauríem de tren­car amb algun altre lloc, però vaja) i que ens apli­quin un 155 il·limi­tat. Il·limi­tat, va dir, “en funció de com es facin les coses”. Que és una manera de dir que a Cata­lu­nya les coses s’hau­rien de fer com ell vol. I si no, 155! Sen­tia, ahir a la nit, algun ana­lista (i pot­ser a algú de vostès també li va pas­sar) esve­rat pel que Fernández havia dit al matí. No patei­xin. Ho saben, el que repre­senta el PP a Cata­lu­nya? Se’n recorda, Fernández, quan pon­ti­fica d’aquesta manera sobre el que han de fer els cata­lans, que el PP és el grup amb menys repre­sen­tació par­la­mentària a Cata­lu­nya? El PP, que a les elec­ci­ons al Par­la­ment del 2010 i del 2012 tenia entre 18 i 19 dipu­tats (i més de 400.000 votants), va pas­sar a 11 dipu­tats el 2015, i a les dar­re­res elec­ci­ons (quan ja fan­far­ro­ne­java d’haver-nos apli­cat el 155) es va que­dar en 4 (4!) dipu­tats i va per­dre 170.000 vots a Cata­lu­nya. I va per­dre, és clar, el govern espa­nyol. Ni alcal­dies, ni govern a Espa­nya i qua­tre dipu­tats al Par­la­ment. I, si hem de fer cas de l’enquesta d’ahir d’El Español, a hores d’ara pas­sa­rien dels 130 sena­dors actu­als a la mei­tat, 61, i no tin­drien cap capa­ci­tat d’apro­var cap 155. Esti­guin tran­quils, doncs, que això és el PP. I suposo que és jus­ta­ment per això que cri­den tant.