POLÍTICA
BARCELONA - 22 març 2019 2.00 h

Agents relaten haver rebut insults, però cap agressió

 Integrants de la Guàrdia Civil expliquen que en els escorcolls a naus de Terrassa i Bigues i Riells el 20-S i en tres centres de votació, els concentrats feien “cara d’odi”

 Neguen l’ús abusiu de la força l’1-O

MAYTE PIULACHS - BARCELONA

“Cara d’odi”, “insults”, “murs humans”, “menys­preu” i “dany moral” són algu­nes de les expres­si­ons que, amb massa coin­cidència, van mani­fes­tar sis dels deu agents de la Guàrdia Civil que van decla­rar ahir com a tes­ti­mo­nis al Tri­bu­nal sobre l’acti­tud de per­so­nes con­cen­tra­des en els escor­colls que van fer en dues naus, a Ter­rassa i Bigues i Riells, el 20 de setem­bre per comis­sar mate­rial del referèndum, com també en l’actu­ació en tres cen­tres de votació l’1-O, a Sant Andreu de la Barca, Sant Joan de Vila­tor­rada i Sant Martí Ses­gue­io­les. A pre­gun­tes dels advo­cats defen­sors, però, els agents van adme­tre que no van rebre “cap agressió”, tot i que tam­poc van adme­tre l’ús exces­siu de la força exer­cit con­tra els votants.

Així, per man­te­nir el relat vio­lent de la fis­ca­lia, dos agents que van inter­ve­nir en els escor­colls de la nau d’Uni­post, a Ter­rassa –per una alerta anònima i ini­ci­al­ment sense ordre judi­cial–, van exa­ge­rar una sor­tida acci­den­tada ja que la uni­tat dels Mos­sos, per error, els va con­duir a un car­rer estret i en obres. “Tom­ba­ven les tan­ques, van treure les plan­xes de la rasa, i els cot­xes van caure-hi. Era una ratera”, van asse­gu­rar els dos mili­tars, esti­mu­lats pel fis­cal Jaime Moreno. I l’agent amb el número d’iden­ti­fi­cació S17971T que va inter­ve­nir en els escor­colls a una nau de Bigues i Riells, va com­pa­rar la pro­testa ciu­ta­dana amb l’època del ter­ro­risme a Euskadi. “Els com­panys vete­rans expli­quen que aquell ambi­ent que vam viure era simi­lar als prin­ci­pis del con­flicte basc”, va dei­xar anar a la sessió.

Per evi­den­ciar aquests relats super­la­tius i el sen­ti­ment d’agents ofe­sos, els advo­cats dels inde­pen­den­tis­tes cata­lans van pre­gun­tar-los per la rea­li­tat reco­llida en els vídeos d’aquells dies, que alhora va ser una forma hàbil d’esqui­var la pro­hi­bició fixada per la sala d’enju­di­ci­a­ment d’exhi­bir els vídeos als tes­ti­mo­nis per con­fron­tar les seves afir­ma­ci­ons. “Quants agents hi havia a la con­cen­tració de Bigues i Riells?”, li pre­gun­tava l’advo­cada Marina Roig a un agent, que exa­ge­rava la tren­tena real a 300. En d’altres casos, el pena­lista Benet Sale­llas evi­den­ci­ava que s’havien endut car­tells de la CUP de naus de Mont­cada i Rei­xac i de Sant Adrià de Besòs, que exce­dia el man­dat de la fis­ca­lia.

Per pri­mer cop en el judici, agents del cos armat van reconèixer la “bona tasca dels Mos­sos”, en fer pas­sa­dis­sos per garan­tir escor­colls i el pas de detin­guts. Per atu­rar el referèndum de l’1-O, van tor­nar les crítiques a la poli­cia cata­lana i es va hiper­bo­lit­zar el sen­ti­ment d’agent de l’auto­ri­tat no res­pec­tat per ciu­ta­dans cata­lans.

Els pri­mers tres agents que van rela­tar la seva actu­ació l’1-O, a pre­gun­tes del pena­lista Xavier Melero, van adme­tre que des­co­nei­xien l’ordre del secre­tari d’Estat de Segu­re­tat que indi­cava que aquell dia “calia pri­o­rit­zar la segu­re­tat ciu­ta­dana i la dels poli­cies per sobre de l’eficàcia”, i l’ordre de coor­di­nar-se amb els Mos­sos mai la van rebre.

La capo­ral que va actuar en un cen­tre de Sant Martí Ses­gue­io­les l’1-O, i que va retreure “l’acti­tud obs­ti­nada” de l’alcal­dessa i veïns d’aquest poble, va adduir des­co­nei­xe­ment, quan l’advo­cat Andreu van den Eynde li va pre­gun­tar pels vídeos de les càmeres dels seus com­panys –“i apor­tats sense veu al Suprem”, va indi­car–, en que “se sent agents quan són als vehi­cles com diuen ‘fills de puta’ als ciu­ta­dans, i un d’ells: «vaig picar com si no hi hagués demà»”. L’advo­cat Jordi Pina, va rema­tar: “Ha vist els vídeos on uni­tats de la Guàrdia Civil que ana­ven a Cata­lu­nya eren aco­mi­a­da­des amb l’A por ellos?” La capo­ral, amb un fil de veu, va res­pon­dre: “sí”.

LA FRASE

Els companys veterans van explicar que el que vam viure era com els principis del conflicte basc
Agent Guàrdia Civil
TIP S17971T (ESCORCOLLS A UNA NAU DE BIGUES I RIELLS)

L’Estat vol fer fora l’Ajuntament

El titular del jutjat d’instrucció 7 de Barcelona, que investiga una quarantena d’agents de la policia espanyola per ús excessiu de la força durant l’1-O, ha refusat la petició de l’advocacia de l’Estat, que els defensa, que s’aparti l’Ajuntament de Barcelona com a acusació popular.

El magistrat ho refusa perquè és legal, a més de “la magnitud dels fets i la seva repercussió internacional”. Ahir, el tinent d’alcalde Jaume Asens va denunciar aquesta acció feta “pel govern del PSOE”.