POLÍTICA
BARCELONA/GIRONA - 22 març 2019 2.00 h

Dels pèsols als peixos pacífics

 Els ajuntaments recorren a l’humor arran de les prohibicions de la junta electoral

 A Girona esperen que els contestin les al·legacions

J. ALEMANY/G. BUSQUETS - BARCELONA/GIRONA

La tele­no­vel·la en què s’està con­ver­tint la qüestió dels llaços grocs ha tor­nat a revi­far l’enginy a les xar­xes i als ajun­ta­ments, com ja va pas­sar el desem­bre del 2017, quan es va pro­po­sar en clau d’humor el mun­tatge de la pan­carta “Lli­breta pèsols prolífics”, fir­mada per Fer­ran Roca, o la real del con­sis­tori de Fuli­ola, que va optar lla­vors per un “Tu ja m’entens...” Ahir l’Ajun­ta­ment del Port de la Selva va aga­far el relleu humorístic per com­plir l’ordre de la junta elec­to­ral de Figue­res, con­tra la qual han pre­sen­tat recurs, col·locant la que s’hi podia lle­gir “Lli­ber­tat pei­xos pacífics”, acom­pa­nyada d’un llaç blau amb la sig­na­tura de “Peix al forn”. L’alcalde, Josep Maria Cer­vera, deia que els veïns la hi van por­tar i que ser­vi­ria de “prova del cotó” per veure si la con­si­de­ra­ran par­ti­dista. Al Cat­llar, en canvi, van optar per col·locar tor­re­tes i flors de color groc a les bal­co­na­des del con­sis­tori. L’Ajun­ta­ment de Salt va subs­ti­tuir la pan­carta de suport als pre­sos polítics per una altra en què hi posa “Lli­ber­tat”.

La dele­gació de la Gene­ra­li­tat a Girona també la va reti­rar al mig­dia, així com els llaços grocs, que va subs­ti­tuir pel blanc amb la franja ver­me­lla. Mem­bres de l’Assem­blea de Tre­ba­lla­dors per la Defensa de les Ins­ti­tu­ci­ons Cata­la­nes (ADIC) van tapar amb bos­ses negres foto­gra­fies dels pre­sos. I l’Ajun­ta­ment de Girona no va reti­rar la del balcó tot i el reque­ri­ment de la junta elec­to­ral, en espera de la res­posta a les al·lega­ci­ons pre­sen­ta­des. L’alcal­dessa, Marta Madre­nas, ja va dir que es podrien tro­bar fórmu­les ima­gi­na­ti­ves per esqui­var la pro­hi­bició.