POLÍTICA
BARCELONA - 22 març 2019 2.00 h

La jutgessa reclama a la fiscalia informació pel setge a la CUP

M. PIULACHS - BARCELONA

La titu­lar del jut­jat d’ins­trucció número 9 de Bar­ce­lona ha dema­nat a la fis­ca­lia de Bar­ce­lona que l’informi de totes les actu­a­ci­ons rea­lit­za­des el 20 de setem­bre del 2017 res­pecte a l’entrada i escor­coll que la Policía Naci­o­nal volia fer a la seu de la CUP, al car­rer Casp de Bar­ce­lona.

La magis­trada recull la petició de l’advo­cat de la CUP, el pena­lista i exdi­pu­tat cupaire Benet Sale­llas, per tal que s’acla­reixi l’acció poli­cial d’entrar sense ordre judi­cial a la seu d’un par­tit polític. Recent­ment, el cap del dis­po­si­tiu va decla­rar com a inves­ti­gat per coac­ci­ons greus, que els agents havien vist com es des­car­re­ga­ven car­tells de pro­moció del referèndum, i que volien fer com­plir l’ordre de la fis­ca­lia de comis­sar tot el mate­rial rela­ci­o­nat amb la votació de l’1-O, sus­pesa pel TC. La for­mació també ha dema­nat la decla­ració com a tes­ti­moni del pena­lista Edu­ardo Cáliz, que és advo­cat del par­tit i que va ser-hi pre­sent quan agents de la poli­cia espa­nyola volien acce­dir a l’inte­rior del local. El cos poli­cial va fer un ampli cordó d’agents a la zona, tot i que al·lega que hi dei­xava tran­si­tar la ciu­ta­da­nia, en espera d’un permís judi­cial que mai va arri­bar.