POLÍTICA
BARCELONA - 22 abril 2019 2.00 h

Afusellen i cremen un ninot de Puigdemont

 Catalanofòbia i odi al president a l’exili en la celebració del Diumenge de Resurrecció a Coripe (Sevilla)

REDACCIÓ - BARCELONA

El muni­cipi sevillà de Coripe (de 1.300 habi­tants i gover­nat pel PSOE) va cele­brar ahir el Diu­menge de Resur­recció amb l’afu­se­lla­ment i crema d’un ninot que sim­bo­lit­zava el pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat a l’exili, Car­les Puig­de­mont, en el con­text del que en aquesta loca­li­tat anda­lusa es coneix com la tra­dició del Judes.

La figura, que algu­nes fonts asse­gu­ra­ven que havia triat l’AMPA de l’escola muni­ci­pal, va ser pas­se­jada pels car­rers del poble amb una ban­dera este­lada a l’esquena i un llaç groc molt gran al pit i després va ser pen­jada d’una figuera a les por­tes de l’església, on va ser tiro­te­jada fins a esven­trar-se i cre­mada en la seva tota­li­tat.

El pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat, Quim Torra, va qua­li­fi­car l’acció amb un “sen­zi­lla­ment, hòrrid” i un “into­le­ra­ble” i va anun­ciar que ho denun­ci­a­rien. JxCat por­tarà els fets a la fis­ca­lia per un pre­sumpte delicte d’odi i ha dema­nat al PSOE que pren­gui mesu­res con­tra el bat­lle del poble. El mateix Car­les Puig­de­mont va reac­ci­o­nar amb un fil de piu­la­des en què asse­gu­rava que els veïns de Coripe s’havien mofat de la lluita per la lli­ber­tat dels pre­sos polítics i dels exi­li­ats, va denun­ciar també la con­nivència del PSOE amb l’acte, que va defi­nir com una “orgia de violència des­fer­mada”, i va cri­ti­car que hi par­ti­ci­pes­sin menors i el vis­ti­plau de les auto­ri­tats locals.

Les xar­xes soci­als van bullir amb el tema davant el silenci dels par­tits i can­di­dats cons­ti­tu­ci­o­na­lis­tes. El con­se­ller d’Exte­ri­ors, Alfred Bosch, expres­sava indig­nat que “qual­se­vol demòcrata ha de con­dem­nar aquesta bar­ba­ri­tat. És into­le­ra­ble i denun­ci­a­ble”. Joan Tardà també va reac­ci­o­nar a Twit­ter: “Com pot ser que encara hi hagi tant d’odi con­tra Cata­lu­nya? Davant d’això, només un com­promís: llui­tar a favor de la cul­tura i la fra­ter­ni­tat. I cri­dar: visca Cata­lu­nya i viva Anda­lucía repu­bli­ca­nes!”. I, entre d’altres, el diri­gent històric de l’SPD ale­many, Felix von Grünberg, espera que amb aquests fets, “Europa des­perti”.