POLÍTICA
BARCELONA - 22 abril 2019 2.00 h

Jordi Sànchez demana perseverar pel referèndum

 Reclama el vot per a JxCat per ser forts després del 28-A a Madrid

 Diu que la unitat d’acció “arribarà” i assegura que hi ha voluntat d’entesa entre el president Puigdemont i Junqueras

E. GARCIA - BARCELONA

En la mitja hora justa que la Junta Elec­to­ral Cen­tral va auto­rit­zar per fer una nova roda de premsa del cap de llista de Junts per Cata­lu­nya al Congrés dels Dipu­tats per Bar­ce­lona, Jordi Sànchez, pres polític a Soto del Real, el can­di­dat va avi­sar el líder del PSOE, Pedro Sánchez, que “tindrà al davant” la for­mació per dema­nar el referèndum: “La nos­tra paraula no es ven i no es can­via”, va remar­car en la roda de premsa d’ahir al matí a l’ACN, en una vide­o­con­ferència que es va poder seguir en directe des de la presó.

Sànchez també va adver­tir que ningú pot pen­sar que JxCat faci­li­tarà que Vox arribi a La Mon­cloa i va recor­dar que les for­ces d’extrema dreta tam­poc sumen: “No hi ha en aquests moments cap jus­ti­fi­cació per exer­cir el vot de la por. La dreta i l’extrema dreta no tenen pos­si­bi­li­tats reals d’arri­bar al govern. El que cal és que la gent voti, a consciència, les opci­ons sobi­ra­nis­tes”, va dema­nar. De fet, Sànchez va fer una crida a votar mas­si­va­ment. “Hem d’anar a votar. Si el 28-A no omplim les urnes de vots, poca cosa farem i hem de ser molt forts. Juguem en clau democràtica”, va dir.

A més, l’expre­si­dent de l’ANC va recor­dar que el debat sobre el referèndum no ha de girar entorn de l’eix tem­po­ral: “No que­da­rem atra­pats en una data con­creta, el que hem de fer és des­blo­que­jar la situ­ació”, va insis­tir.

Sànchez va asse­ve­rar a pre­gun­tes dels peri­o­dis­tes que “no s’ha gua­nyat mai cap bata­lla en un únic com­bat”, i va insis­tir que JxCat és la “garan­tia” que, d’una banda, el PSOE no tin­gui les “mans lliu­res” per apli­car el 155, i que, de l’altra, l’extrema dreta no pugui gover­nar: “Que ningú pensi que podem faci­li­tar que Vox arribi al govern”, va remar­car. “Si ens voleu aju­dar, voteu Junts per Cata­lu­nya, que és la manera que nosal­tres tenim de recu­pe­rar la lli­ber­tat, per poder nego­ciar”, va dir.

Sànchez va cons­ta­tar les “ganes” de cons­truir diàleg, i va subrat­llar que JxCat estarà “al davant” del líder del PSOE per dema­nar el referèndum. És més, Sànchez va indi­car que l’objec­tiu no és ima­gi­nar què pas­sarà a par­tir del 28 d’abril, sinó veure com el dia de les elec­ci­ons s’acon­se­gueix una “gran mobi­lit­zació”.

El número 1 de JxCat a la can­di­da­tura del Congrés hi va afe­gir que la pre­gunta “relle­vant” que cal fer a Sánchez és si està “dis­po­sat” a sacri­fi­car el govern, l’esta­bi­li­tat i la democràcia espa­nyola per evi­tar que els cata­lans puguin votar. A més, Sànchez va recal­car que, si es vol aju­dar els pre­sos, cal votar les for­ma­ci­ons amb líders a Soto del Real a les seves llis­tes i, en espe­cial, JxCat: “Serem la vos­tra veu, ens com­pro­me­tem, però vosal­tres ens heu de donar la força, i en democràcia la força és el vot.”

Sànchez va con­cre­tar els qua­tre ele­ments que dema­narà JxCat al sobi­ra­nisme després del 28-A: el referèndum i l’exer­cici de l’auto­de­ter­mi­nació; la defensa de la llen­gua, els mit­jans públics i l’ense­nya­ment; les polítiques de progrés, i posar fi al retrocés de les lli­ber­tats. El cap de llista de JxCat va subrat­llar que cal uni­tat d’acció en aquests aspec­tes i va inter­pel·lar ERC, els comuns i la part més sobi­ra­nista del PSC. “L’aposta ha de ser pel país”, va dir. “Aquesta és la uni­tat que hem de saber cons­truir. La neces­si­tat d’avançar i les pos­si­bi­li­tats de gua­nyar són més grans que si anem per sepa­rat. La uni­tat arri­barà i nosal­tres en som lla­vor”, va asse­gu­rar.

LES FRASES

Hem d’anar a votar. Si el 28-A no omplim les urnes de vots, poca cosa farem i hem de ser molt forts. Juguem en clau democràtica
Serem la vostra veu, però ens heu de donar força, i en democràcia la força és el vot
Jordi Sànchez
CANDIDAT DE JXCAT AL CONGRÉS DELS DIPUTATS
La unitat arribarà i nosaltres en som llavor. Les possibilitats de guanyar són més grans que si anem per separat

Rull: “Ni renunciarem ni demanarem perdó” per l’1-O

L’exconseller Josep Rull, pres polític a Soto del Real i cap de llista de Junts per Catalunya per Tarragona, va advertir ahir el president del govern espanyol i líder del PSOE, Pedro Sánchez, i els candidats del PP i Ciutadans, Pablo Casado i Albert Rivera: “Ni renunciarem ni demanarem perdó” per l’1-O.

Rull va intervenir ahir per primera vegada en un acte de campanya des de la presó de Madrid en una videoconferència que es va poder seguir a la sala Santa Llúcia de Reus.

Davant d’un públic que el va rebre dempeus quan va aparèixer per la pantalla, segons recollia la crònica de l’agència Efe, Rull va voler dedicar les primeres paraules a donar les gràcies pel suport rebut. L’exconseller va reivindicar el referèndum de l’1 d’octubre i va llançar un missatge clar als líders del PSOE, el PP i Ciutadans: “Ens dirigim serenament a Pedro Sánchez, Pablo Casado i Albert Rivera, de manera solemne i clara: no renunciarem a l’1-O, no demanarem mai perdó per l’1-O, que és patrimoni del poble de Catalunya”, va dir.