POLÍTICA
CAMBRILS - 22 abril 2019 2.00 h

Junqueras: “Els vostres vots ens han de fer lliures”

 El candidat republicà demana per videoconferència a Cambrils que es mantingui la voluntat de construir una república

 Raül Romeva assegura que els presos i els exiliats no renuncien a res

REDACCIÓ - CAMBRILS

El líder d’ERC i cap de llista dels repu­bli­cans per a les elec­ci­ons espa­nyo­les, Oriol Jun­que­ras, va afir­mar ahir que els vots al seu par­tit “han de fer-nos lliu­res a tots”, i va dema­nar al con­junt dels cata­lans que se sen­tin “orgu­llo­sos” de man­te­nir “la volun­tat democràtica” de cons­truir una república. Jun­que­ras va pro­nun­ciar aques­tes parau­les a Cam­brils, en un míting en què va par­ti­ci­par a través de vide­o­con­ferència des de la presó de Soto del Real després d’haver rebut l’auto­rit­zació de la Junta Elec­to­ral Cen­tral per inter­ve­nir en l’acte. També hi va par­lar a través de vide­o­con­ferència Raül Romeva, excon­se­ller d’Acció Exte­rior i can­di­dat dels repu­bli­cans al Senat en les elec­ci­ons del 28-A. De manera pre­sen­cial van par­ti­ci­par en l’acte de Cam­brils Gabriel Rufián, número 2 d’ERC a Bar­ce­lona per a les elec­ci­ons al Congrés, i Pere Ara­gonès, vice­pre­si­dent del govern.

El líder repu­blicà va insis­tir que votar par­tits inde­pen­den­tis­tes com ERC és la millor manera de fer rea­li­tat el desig de tenir “una república en el marc d’unes ins­ti­tu­ci­ons inter­na­ci­o­nals com la Unió Euro­pea”. “Sen­tiu-vos orgu­llo­sos de la volun­tat democràtica de cons­truir una república”, va remar­car. “El que inten­tem és cons­truir un país per a tot­hom, des de l’orgull legítim que se’n deriva, sabent que estem com­pro­me­sos a seguir cons­truint aquest país millor.” Jun­que­ras va ani­mar les prop de 400 per­so­nes que sen­tien les seves parau­les a la plaça de Mossèn Joan Bata­lla a “no obli­dar mai que els millors ins­tru­ments són els repu­bli­cans”, i va subrat­llar que pre­ci­sa­ment volen una república “per millo­rar” les con­di­ci­ons de vida de les per­so­nes.

El can­di­dat repu­blicà va recor­dar que el pro­jecte del par­tit que encapçala “ve de molt lluny, amb 88 anys d’història”, i és el que “més ha patit la repressió al llarg de la història”, va asse­gu­rar. Després d’ani­mar els cata­lans “a no per­dre mai el som­riure” i a gua­nyar les elec­ci­ons per acon­se­guir “un país millor”, va insis­tir: “Cal gua­nyar aquells que ens man­te­nen a la presó sabent que som inno­cents, perquè no hem comès cap delicte, i cal acon­se­guir que se n’aver­go­nyei­xin.” I també va dema­nar votar ERC per “fer millor el nos­tre país i la soci­e­tat”.

Els vots a ERC “han de fer-nos lliu­res a tots”, i això depèn, va dir, “de posar pape­re­tes a totes les urnes”. “Mobi­lit­zeu la nos­tra gent i que les urnes s’omplin de lli­ber­tat i de justícia, i que ens per­me­tin dis­po­sar d’aquest país que tots volem millor”, va dema­nar als que el sen­tien.

Un país per a tot­hom

Romeva, al seu torn, va voler dei­xar clar que els que són a la presó o a l’exili no renun­cien a res, i que qui digui el con­trari “men­teix”. “La repressió busca la por, pretén que renun­ciem als nos­tres prin­ci­pis repu­bli­cans, però no ho farem, perquè una república vol dir justícia, igual­tat, soli­da­ri­tat i femi­nisme.”

El cap de llista al Senat va dema­nar “superar el marc men­tal que diu que allò que defen­sem és impos­si­ble, perquè és men­tida”. “És impres­cin­di­ble que ho fem i que no ens fem enrere ni hi renun­ciem”, va insis­tir. I va subrat­llar: “No renun­ciem a res. Segui­rem ferms, sumant, cons­truint aquesta soci­e­tat.” ERC, va dir, rebutja “qual­se­vol mena de fei­xisme i defensa que els valors del repu­bli­ca­nisme són més neces­sa­ris que mai”.

LES FRASES

Sentiu-vos orgullosos de la voluntat democràtica de construir una república, perquè intentem construir un país per a tothom
Cal guanyar aquells que ens mantenen a la presó sabent que som innocents i fer que se n’avergonyeixin
Oriol Junqueras
CAP DE LLISTA D’ERC PER A LES ELECCIONS ESPANYOLES
La repressió busca la por i que renunciem als nostres principis republicans, però no ho farem, perquè una república vol dir justícia i igualtat
És imprescindible que no renunciem a res. Seguirem ferms, sumant, construint aquesta societat
Raül Romeva
CANDIDAT D’ERC AL SENAT PER A LES ELECCIONS DEL 28-A
Cs representa els senyorets que van fer fora els immigrants a puntades de peu de les seves terres
Gabriel Rufián
NÚMERO 2 D’ERC A BARCELONA PER A LES ELECCIONS AL CONGRÉS
O guanya el PSOE i suma amb un altre partit del 155, Ciutadans, o guanya ERC
Pere Aragonès
VICEPRESIDENT DEL GOVERN

Rufián afirma que Cs representa “els senyorets”

REDACCIÓ

Cs i la seva candidata per al 28-A, Inés Arrimadas, “no representen els immigrants andalusos o extremenys” que van venir a Catalunya fa algunes dècades, “sinó els senyorets que els van fer fora a puntades de peu” de les seves terres. Així ho va afirmar ahir Gabriel Rufián en l’acte a Cambrils. També va advertir “Ibex Arrimadas”, com la va anomenar, que “l’independentisme i el republicanisme guanyaran aquestes eleccions als carcellers d’Oriol Junqueras i Raül Romeva”. “Han intentat guanyar gegants”, va sentenciar amb referència als dos líders independentistes presos, però “són tan immensos que no tenen prou presons per amagar-los”. També va dir que els republicans no tenen res en contra de cap bandera, però sí contra “la gent que es qualifica de constitucionalista, però només recorda alguns articles de la Constitució espanyola i no d’altres”. Aquesta gent, va dir, “no són més que patriotes de cartó pedra que no són constitucionalistes, sinó uns hipòcrites carcellers”. Pere Aragonès va advertir que a Catalunya “o guanya el PSOE i suma amb un altre partit del 155, Ciutadans, o guanya ERC”.