OPINIÓ
CSABATE@ELPUNTAVUI.CAT - 22 abril 2019 2.00 h

A LA TRES

Anormalitats

CARLES SABATÉ - CSABATE@ELPUNTAVUI.CAT
“Mítings de pre­sos, Junta Elec­to­ral, debats incom­plets... Segur que la democràcia està con­so­li­dada?

Quina cam­pa­nya elec­to­ral, aquesta de les gene­rals del 28-A. Mítings i entre­vis­tes con­ce­di­des pels pre­sos polítics cata­lans, can­di­dats a les pre­sons que hau­ran de reco­llir l’acta sor­tint del cen­tre peni­ten­ci­ari de Soto o fent algun recés durant el judici al Suprem, la Junta Elec­to­ral Cen­tral sent reque­rida diària­ment per per­me­tre als pre­sos de JxCat i ERC poder inter­ve­nir des de la presó en actes que adap­ten els hora­ris als de la presó... “Què estrany veure’s amb els com­panys de llista pel mòbil”, va reconèixer Jordi Sànchez després de l’entre­vista a l’ACN d’ahir. Els debats de les tele­vi­si­ons esta­tals amb els caps de llista d’avui i de demà no inclou­ran els can­di­dats cata­lans ni bas­cos... que s’albi­ren deci­sius per a la gover­na­bi­li­tat, segons les enques­tes, com ho han estat durant dècades. Tots s’hi refe­ri­ran i pon­ti­fi­ca­ran sobre Cata­lu­nya, però els caps de llista cata­lans no hi seran pre­sent, ni tam­poc els seus com­panys de llista.

Tot ple­gat denota l’excep­ci­o­na­li­tat, encara que des de La Mon­cloa es vul­gui bas­tir de nor­ma­li­tat i Pedro Sánchez se cen­tri en pro­pos­tes soci­als, econòmiques, de drets o medi ambi­ent, com Units Podem. La dreta es bara­lla per lide­rar la repressió. Ni ras­tre, però, de pro­pos­tes de solució del con­flicte català per part dels grans par­tits esta­tals. Ni ras­tre d’accep­tar un govern inèdit de coa­lició a La Mon­cloa. Més aviat advertències que l’adver­sari serà pit­jor.

No estra­nya que Jun­que­ras i Romeva facin una crida a “no ren­dir-se”, mal­grat que “anem a velo­ci­tats dife­rents” des de l’1-O, deien ahir a Cam­brils. És jus­ta­ment per la len­ti­tud del tren a Cam­brils –bé pel ver­gonyós tram Van­dellòs-Tar­ra­gona– que molts cata­lans vàrem diu prou a l’Estat. Per situ­a­ci­ons com ara el tall de trens en un tram de via única que fa prop de 40 anys es pre­veia des­do­blar. L’únic de via única d’un cor­re­dor fer­ro­vi­ari medi­ter­rani amb evi­dent dèficit d’infra­es­truc­tura i inversió esta­tal, perquè la lle­van­tada no ha cau­sat gai­res des­per­fec­tes a cap muni­cipi ni altres ser­veis. Però les vies obso­le­tes no resis­tei­xen una ven­tada supe­rior al nor­mal.