OPINIÓ
22 novembre 2018 2.00 h

FULL DE RUTA

L’aligot no era mort

DAVID BRUGUÉ
CiU va pro­po­sar al Congrés la tipi­fi­cació com a delicte de l’apo­lo­gia i enal­ti­ment del fran­quisme. Ho van con­sen­suar amb altres par­tits i ho va rebut­jar el PP

Sem­blava, fa uns anys, que estava des­ter­rat. Que només treia el cap un cop l’any, per la His­pa­ni­tat, quan els fanàtics es con­cen­tren a Montjuïc per enal­tir els valors de la ultra­dreta. La ban­dera espa­nyola amb el pollas­tre al mig, se suposa, va en con­tra de tot el que hau­ria de repre­sen­tar una democràcia. És un cant a una dic­ta­dura, a la per­se­cució i a la repressió. Però si se li supo­sava una vida de sub­ter­fugi, arran del procés català ens hem ado­nat que sim­ple­ment era un miratge més d’aquesta Espa­nya cons­ti­tu­ci­o­nal que s’entes­ten a per­pe­tuar. Si ningú s’atre­via a treure-la al car­rer, ara resulta que està de moda. Almenys en algu­nes de les últi­mes mani­fes­ta­ci­ons que s’han fet a l’Estat i mol­tes de les quals han estat apa­dri­na­des per Ciu­ta­dans i el PP, sense obli­dar, òbvi­a­ment, els fanàtics de Vox.

La rea­li­tat, però, és que aquesta ban­dera, la del pollas­tre, con­ti­nua essent total­ment legal. Segons la llei de memòria històrica, exhi­bir-la només és il·legal si es mos­tra en un edi­fici ofi­cial o si ho fa un poder públic. Sim­ple­ment no és la ban­dera ofi­cial, sinó d’una altra època, i s’asso­cia al fran­quisme. Però mos­trar-la no és il·legal. Ja som al cap del car­rer. Tam­poc el Codi Penal pena­litza l’ús de símbols asso­ci­ats al règim de Franco. El 2013, CiU va pro­po­sar al Congrés la tipi­fi­cació com a delicte de l’apo­lo­gia i enal­ti­ment del fran­quisme. Ho van con­sen­suar amb el PSOE, IU, UPyD i UPN. Per qui va ser rebut­jada? Per la majo­ria del PP.

Una cosa és que el pollas­tre sigui legal i que s’escu­din en la lli­ber­tat d’expressió. Una altra cosa és que a l’Estat se segueixi anant 43 anys tard i que no es pren­gui exem­ple d’altres països com Ale­ma­nya, que d’anti­de­mocràtics en són poc sos­pi­to­sos i tenen pro­hi­bida qual­se­vol sim­bo­lo­gia nazi. Això sí, pels de l’ali­got, la mare de tots els mals és por­tar un llaç groc en soli­da­ri­tat amb uns polítics empre­so­nats sense sen­tit. Perquè n’hi ha que no exhi­bei­xen el pollas­tre. Però el tenen inte­ri­o­rit­zat.