OPINIÓ
22 novembre 2018 2.00 h

Rufián i el doble raser al Congrés

L’expulsió del por­ta­veu d’ERC, Gabriel Rufián, al Congrés posa de mani­fest el doble raser que impera a la cam­bra espa­nyola. La denúncia del dipu­tat repu­blicà sobre la immo­ra­li­tat de Josep Bor­rell quan va fer befa d’Oriol Jun­que­ras després que el vice­pre­si­dent fos empre­so­nat pot ser inter­pre­tada com a dura, però s’ajusta per­fec­ta­ment a la rea­li­tat i s’emmarca en la crítica política que dona sen­tit a un par­la­ment. Per això resulta ine­vi­ta­ble no veure un fort esbi­ai­xa­ment de la pre­si­denta del Congrés, Ana Pas­tor, quan expulsa Rufián sense tenir en compte les gro­lle­res des­qua­li­fi­ca­ci­ons de Bor­rell cap al dipu­tat repu­blicà aplau­di­des per la ban­cada soci­a­lista dem­peus o el fet que el minis­tre s’inventi una esco­pi­nada.

Els grups inde­pen­den­tis­tes han supor­tat fins ara com des de Cs se’ls insulta i qua­li­fica de col­pis­tes cada dia amb tota la impu­ni­tat i la per­mis­si­vi­tat de la pre­si­denta. Men­tre ells són amo­nes­tats, o fins i tot expul­sats de l’hemi­ci­cle, quan es defen­sen amb la rèplica dialèctica. Pas­tor obvia que és Cs qui ha ins­tau­rat una forma total­ment bar­ro­era de par­la­men­ta­risme que ja ha pro­vo­cat també els seus inci­dents al Par­la­ment de Cata­lu­nya. Les tècni­ques polítiques i comu­ni­ca­ti­ves poden ser dis­cu­ti­bles. I és obvi que Rufián busca cap­tar l’atenció. Però hi ha por­ta­veus molt més polèmics i de pit­jors for­mes, com el que va estar al cap­da­vant del grup del PP, Rafael Her­nando, i mai va ser trac­tat com Rufián. Tot ple­gat mos­tra que el Congrés fun­ci­ona sota la idea que con­tra l’inde­pen­den­tisme català s’hi val tot i que els dipu­tats cata­lans ni tan sols tenen dret a defen­sar-se. Pels grups majo­ri­ta­ris són dipu­tats de segona, com si no repre­sen­tes­sin la ciu­ta­da­nia igual que la resta, i els volen excloure del debat polític.