OPINIÓ
22 novembre 2018 2.00 h

KEEP CALM

El bus i la convivència

JOFRE LLOMBART
Estic segur que aquest autobús no ajuda a aquell objec­tiu de res­ta­bli­ment de la con­vivència

Inten­taré ser quirúrgic per extir­par d’aquest arti­cle qual­se­vol con­no­tació ideològica que pugui con­ta­mi­nar el sen­tit últim d’aquesta columna. Si es fa una recerca a Goo­gle amb les parau­les Ciu­ta­dans i con­vivència sur­ten milers i milers de notícies en què diri­gents d’aquest par­tit (espe­ci­al­ment Inés Arri­ma­das) fan una crida a res­ta­blir-la. Ja no entro amb si real­ment s’ha tren­cat o no. O de si, per bus­car vots arreu, es vol trans­me­tre una imatge que a Cata­lu­nya hi ha un clima prebèl·lic. El cas és que, durant mesos, Ciu­ta­dans ha fet una cons­tant apel·lació a res­ti­tuir una pau per ells ine­xis­tent. Diu­menge vinent, Ciu­ta­dans ha con­vo­cat una mani­fes­tació a Madrid sota el lema “Stop Sánchez. Indults no. Elec­ci­ons ara”. Fins aquí, res a dir perquè no em vull ficar en el dret legítim que té el par­tit d’Albert Rivera a rebut­jar el perdó i a dema­nar comi­cis: insis­teixo, el debat que plan­tejo és un altre. I és que per publi­ci­tar aquesta mani­fes­tació, Ciu­ta­dans ha posat en cir­cu­lació un autobús amb el car­tell de la con­vo­catòria. En ell hi surt una foto gegant d’Oriol Jun­que­ras rient i una altra de Car­les Puig­de­mont. El dis­seny d’aquest car­tell ambu­lant ha fet que la frase “Indults no” cai­gui al cos­tat de la imatge del líder d’ERC. És una imatge amb tota la inten­ci­o­na­li­tat del món perquè Jun­que­ras surt escla­fint-se de riure en una metàfora visual que evoca allò de qui riu últim riu millor. Segu­ra­ment el car­tell farà les delícies dels qui, a més de voler veure Jun­que­ras a la presó, el volen amb una humi­li­ació extra; com si no en tin­gues­sin prou amb l’empre­so­na­ment d’un pare de dues cri­a­tu­res de tres i sis anys. Encara més, és pos­si­ble que la imatge ajudi a por­tar gent al cen­tre de Madrid en favor d’aques­tes rei­vin­di­ca­ci­ons. Però el que estic segur és que aquest autobús no ajuda a aquell objec­tiu de res­ta­bli­ment de la con­vivència. I només em pre­gunto si es podia haver con­vo­cat la mateixa mani­fes­tació amb el mateix lema sense la neces­si­tat que un par­tit, amb pos­si­bi­li­tats de govern, ridi­cu­litzi un adver­sari polític pri­vat de lli­ber­tat.