OPINIÓ
22 novembre 2018 2.00 h

DE SET EN SET

Actuar contra el feixisme

SARA MUÑOZ
No es pot per­dre un sol dia més en actuar con­tra aquells qui alcen ale­gre­ment el braç

L’any 2015, Ale­ma­nya va ser un dels països d’Europa que van com­par­tir el cam­pi­o­nat euro­peu de bàsquet. Durant la dis­puta d’un par­tit entre Croàcia i una altra selecció, un afi­ci­o­nat croat va tenir la bri­llant idea d’alçar un braç, simu­lant la salu­tació fei­xista. La poli­cia ale­ma­nya va tri­gar només uns segons a endur-se’l detin­gut. De ben segur que no va aban­do­nar el país sense abo­nar abans una subs­tan­cial sanció. També a Ale­ma­nya, però en dates més recents, un home va salu­dar uns mani­fes­tants amb el nefast gest. Va seguir les matei­xes pas­ses. Detenció i multa con­tun­dent. Fins i tot el nou ros­tre polític de la ultra­dreta ale­ma­nya, l’AfD, té cura d’evi­tar fer apo­lo­gia directa del nazisme perquè en coneix les con­seqüències. En paral·lel, a l’Estat espa­nyol s’obser­ven imat­ges diàries de des­ce­re­brats aixe­cant el braç amb la mateixa faci­li­tat amb què es demana una barra de pa al forn i bra­mant càntics fran­quis­tes com qui entona la cançó de moda de l’estiu. I no passa abso­lu­ta­ment res. Ningú mou fitxa. La imatge s’està nor­ma­lit­zant a un ritme frenètic, amb el greu perill de con­tri­buir així a la seva impu­ni­tat. No es pot per­dre un sol dia més en actuar con­tra el res­sor­gi­ment de l’extrema dreta i urgeix com mai la posada en marxa d’un grup de tre­ball amb conei­xe­ment de la rea­li­tat i amb capa­ci­tat d’inci­dir sobre les lleis actu­als. Cal actuar amb fer­mesa con­tra el fei­xisme i el racisme (sem­pre van junts) abans la situ­ació sigui irre­ver­si­ble. Si no ho és ja.