OPINIÓ
CSABATE@ELPUNTAVUI.CAT - 22 novembre 2018 2.00 h

A LA TRES

Atiar a escopinades

CARLES SABATÉ - CSABATE@ELPUNTAVUI.CAT
“Sánchez i Pas­tor abai­xa­rien el to, però Bor­rell i Casado van des­bo­cats i ja els va bé que el Suprem segueixi ben agre

Bor­rell “hipòcrita”. Així defi­neix el diari britànic The Daily The­le­graph el minis­tre d’Exte­ri­ors. Sem­bla haver-lo vist a venir, per les seves des­qua­li­fi­ca­ci­ons sobre el Bre­xit. Més enllà de l’exa­ge­rada ges­ti­cu­lació habi­tual de Rufián, Bor­rell crispa i després es queixa que el clima està enra­rit. A Cata­lu­nya conei­xem els seus exces­sos i intents de “desin­fec­tar” el país. Ahir va encen­dre la metxa al Congrés, amb el gar­gall invi­si­ble, obli­gant la pre­si­denta de la cam­bra a cri­dar els grups i dema­nar-los que no emprin les parau­les col­pista ni fei­xista. Resul­tat final: Cs i el mateix PP negant-se a abai­xar el to, tal com ja van adver­tir que no farien al Par­la­ment. Ana Pas­tor desa­cre­di­tada pels seus com­panys i fent Rajoy, “mode­rat”, com deia Sánchez a Casado.

I és que els intents de dia­lo­gar, o sim­ple­ment d’asse­re­nar el clima, són dila­pi­dats encara que vin­guin des del mateix par­tit, com li va pas­sar ahir a Pas­tor. Al PP ja li està bé que esclati l’intent de reno­vació de la cúpula judi­cial de l’Estat, de manera que Les­mes con­ti­nuarà al cap­da­vant i Marc­hena podrà con­ti­nuar tre­ba­llant per afer­mar el relat inven­tat de la sedició en el judici als pre­sos inde­pen­den­tis­tes.

L’intent de Sánchez d’endol­cir el Suprem i el Con­sell Gene­ral del Poder Judi­cial fra­cassa i se li com­plica l’asso­li­ment d’alguna entesa pres­su­postària amb l’inde­pen­den­tisme. El Suprem con­ti­nuarà agre i ja ha citat els advo­cats de la defensa per deta­llar-los com anirà la mecànica del macro­ju­dici.

Es podria pen­sar que Bor­rell és un minis­tre díscol i que Sánchez va emprar el seu nom per no per­dre vots entre l’espa­nyo­lisme d’esquer­res, però és que fins i tot el minis­tre Ábalos, que en alguna ocasió cal­mava el lin­xa­ment a Cata­lu­nya, s’atre­via a vin­cu­lar l’apro­vació del pres­su­post esta­tal a la millora de les Roda­lies. Ha mort un veí de Cas­tell­bell, senyor minis­tre! Amb les inver­si­ons en segu­re­tat de les infra­es­truc­tu­res no s’hi hau­ria d’espe­cu­lar. Foment sem­pre ha ser­vit per pre­miar ter­ri­to­ris dòcils i cas­ti­gar els hos­tils, però tant per esca­ti­mar-hi inver­si­ons impres­cin­di­bles...