OPINIÓ
22 desembre 2018 2.00 h

Més gestos sense contingut

El govern de l’Estat va cele­brar ahir el seu Con­sell de Minis­tres a Bar­ce­lona amb un des­ple­ga­ment de mit­jans que ha cos­tat un ull de la cara i amb uns resul­tats més aviat min­sos. D’entrada, un govern com el soci­a­lista, tan donat als ges­tos, ahir en va fer dos que són ben buits. En pri­mer lloc, va reba­te­jar l’aero­port de Bar­ce­lona amb el nom de Josep Tar­ra­de­llas, com si aquest fos el pro­blema que té aquesta infra­es­truc­tura, capada en la seva capa­ci­tat de crei­xe­ment jus­ta­ment perquè els suc­ces­sius governs de l’Estat han deci­dit que ha de ser un aero­port ‘low-cost’ i han arri­bat, fins i tot, ha pro­hi­bir vols a deter­mi­nats països per adju­di­car­los a Madrid. I, en segon lloc, apro­vant una decla­ració que con­demna l’assas­si­nat, per part de l’Estat, del pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat Lluís Com­panys, quan el que ha de fer, ja, és anul·lar el judici fran­quista. És obvi que en la situ­ació actual calien ges­tos, que la reunió de dijous també ho va ser, però també que seria bo pas­sar ja a l’acció i, en tot cas, demos­trar que se sap què es vol fer i no anar fent nyaps com aquests dos pen­sant, segu­ra­ment de forma honesta, que són grans avenços.

La diada de pro­testa con­tra la presència del Con­sell de Minis­tres el dia que feia un any d’unes elec­ci­ons impo­sa­des pel 155, va ser, majo­ritària­ment, cívica i mas­siva, com sem­pre. La tensió hi és nor­mal, ja que no es pot par­lar de nor­ma­li­tat amb pre­sos polítics i exi­li­ats, que ho són per haver faci­li­tat a la població que votés, com ella mateixa havia dema­nat en unes elec­ci­ons. Ara, és cert que es van viure moments de violència que no fan cap bé al movi­ment, tot i que, en ser per­so­nes enca­put­xa­des, tam­poc és clar a quins interes­sos obeïen. Sigui com sigui, una imatge que cal des­ter­rar de qual­se­vol mobi­lit­zació sobi­ra­nista.