OPINIÓ
XXIRGO@ELPUNTAVUI.CAT - 22 desembre 2018 2.00 h

A LA TRES

Quan ens donen peixet

XEVI XIRGO - XXIRGO@ELPUNTAVUI.CAT
“Aquest és el dret a deci­dir que tenim? Ni el dret a triar nosal­tres el nom de l’aero­port, no tenim?

Pedro Sánchez va ser ahir a Cata­lu­nya fent turisme amb els seus minis­tres (quina para­doxa, ells entrant cami­nant a la Llotja del Mar per donar una imatge de nor­ma­li­tat, quan en rea­li­tat el que hi havia és un gran cordó poli­cial que no dei­xava pas­sar ningú més) i es veu que ens van fer un gran regal i que hem d’estar molt con­tents: l’aero­port del Prat es dirà, a par­tir d’ara, aero­port Josep Tar­ra­de­llas. “El canvi ja ha sigut comu­ni­cat al govern català i als fami­li­ars de Tar­ra­de­llas”, va expli­car la minis­tra Isa­bel Celaá en aca­bar la tro­bada de l’exe­cu­tiu. Fantàstic. Fantàstic perquè es tracta d’un acord que deixa clar quin és el dret a deci­dir que tenim els cata­lans. No és que no tin­guem el dret a deci­dir el nos­tre futur com a país; és que no tenim ni el dret a deci­dir el nom d’un aero­port. I ara no es con­fon­guin. No tinc res con­tra Tar­ra­de­llas. Però, és el Con­sell de Minis­tres qui ho ha de deci­dir, això? Amb quin cri­teri? Per què no es pot dir aero­port Lluís Com­panys? O Picasso? O Dalí? O Pau Casals? O, posat’s a fer, Pep Guar­di­ola? Ho ha deba­tut, prèvia­ment, això, l’exe­cu­tiu català? Li han dema­nat l’opinió, pri­mer, al meu govern, al govern de Cata­lu­nya? Venen d’excursió i ens donen pei­xet? Ens diuen que can­vi­a­ran el nom de l’aero­port, o que por­ta­ran al Congrés una decla­ració de rebuig i con­demna a la sentència de Com­panys, i ens ho venen a dir a casa perquè així els aplau­dim? Es pen­sen que com que ens par­len de Com­panys i de Tar­ra­de­llas, i d’acords que ens podrien estar bé, ja han fet la feina? Ens donen pei­xet? Que no ho veuen, que són altres temps, que el que recla­mem és una altra cosa? Em pre­gunto qui els acon­se­lla. “És una decisión que trans­mite diálogo”, deia Celáa després del Con­sell de Minis­tres refe­rint-se a l’aero­port. Diálogo, minis­tra? A mi em sem­bla que és tota una metàfora, del que està pas­sant. Es deci­deix a Madrid i ens ho comu­ni­quen. No l’acabo de veure, el diálogo. Veig més aviat una impo­sició, i una ope­ració d’imatge del govern espa­nyol que pro­ba­ble­ment només satisfà els par­ti­da­ris de la ter­cera via. Pot­ser ve d’aquí, de la influència de lobbys com el del Pont Aeri, el revo­lu­ci­o­nari i trans­cen­den­tal acord de can­viar el nom a l’aero­port.