POLÍTICA
BARCELONA - 23 gener 2019 2.00 h

Cunillera justifica les detencions per les protestes de l’1-O a Girona

REDACCIÓ - BARCELONA

La dele­gada del govern esta­tal a Cata­lu­nya, Teresa Cuni­llera, va defen­sar ahir l’ope­ració poli­cial que va dur a la detenció de 16 per­so­nes la set­mana pas­sada, entre elles dos alcal­des de la CUP, per les pro­tes­tes de l’últim 1 d’octu­bre a Girona. Segons Cuni­llera, que adme­tia que ella no en sabia res, el jutge sí que n’estava infor­mat prèvia­ment i és qui ara haurà d’actuar. “És ell qui havia d’estar al cas. I això és el que ens dona la tran­quil·litat que les ins­ti­tu­ci­ons fun­ci­o­nen”, argu­men­tava a TV3. La dele­gada defensa que tot “es va fer legal­ment i cor­rec­ta­ment”, i que “l’endemà el jutge ja tenia totes les diligències”. “Si es podia fer d’una altra manera, ja són opi­ni­ons”, hi afe­gia, per defen­sar que el Minis­teri de l’Inte­rior ja va donar expli­ca­ci­ons “i es va pen­sar que no en calien més”. Això sí, per ella és “difícil d’enten­dre” que el govern hagi anun­ciat una denúncia con­tra l’acció poli­cial. “Serà interes­sant veure amb quina base legal”, rep­tava, men­tre qua­li­fi­cava de “fri­vo­li­tat” les peti­ci­ons de dimissió que ha rebut, i evi­tava con­fir­mar si com­pa­rei­xerà al Par­la­ment per donar detalls, tal com exi­gei­xen els grups inde­pen­den­tis­tes. “Quan rebi la citació ho estu­di­a­rem i mira­rem; un Par­la­ment a mi no només no em fa por, sinó que m’agrada, però he de com­plir les meves obli­ga­ci­ons”, indi­cava, tot recor­dant que ella obe­eix el con­trol de les Corts Gene­rals. Sobre el fet que l’advo­cat Benet Sale­llas denunciés que un agent no li va per­me­tre d’entrada acce­dir a la comis­sa­ria men­tre li parlés en català, jus­ti­fica que es tracta d’un “poli­cia de reforç”, que “no viu a Cata­lu­nya ni coneix el català i no l’ente­nia”, i afirma que, si no va entrar, és perquè no repre­sen­tava cap detin­gut al prin­cipi.