POLÍTICA
BARCELONA - 23 gener 2019 2.00 h

El recurs de Puigdemont reobre la ferida amb ERC

 JxCat i republicans es contradiuen sobre si el recurs contra la mesa del Parlament era “imprescindible” per anar a Estrasburg

 Torrent i ERC neguen que se’ls hagués informat del pas

XAVIER MIRÓ - BARCELONA

El tan­ca­ment en fals a l’octu­bre de la crisi de con­fiança entre JxCat i ERC arran de la sus­pensió pel jutge Lla­rena dels dipu­tats empre­so­nats o exi­li­ats ha tor­nat a col­pe­jar com un bume­rang la relació entre els dos par­tits del govern. El bume­rang ha tor­nat en forma del recurs que l’expre­si­dent Car­les Puig­de­mont ha pre­sen­tat al Tri­bu­nal Cons­ti­tu­ci­o­nal (TC) con­tra la decisió presa ales­ho­res per la mesa del Par­la­ment i el seu pre­si­dent, el repu­blicà Roger Tor­rent.

El ple del 2 d’octu­bre va apro­var amb els vots de JxCat, ERC i Cata­lu­nya en Comú que els sis dipu­tats empre­so­nats o exi­li­ats que havien estat sus­pe­sos pel jutge Pablo Lla­rena –Puig­de­mont, Jun­que­ras, Romeva, Sànchez, Turull i Rull– pogues­sin desig­nar un subs­ti­tut per tal que votés als plens en nom seu amb l’objec­tiu d’asse­gu­rar la majo­ria de govern. A la tarda, els repu­bli­cans Jun­que­ras i Romeva ja havien desig­nat el seu repre­sen­tant per poder asse­gu­rar els seus vots. Però JxCat va comu­ni­car que el dipu­tat Albert Batet con­ti­nu­a­ria votant en nom de Puig­de­mont, Sànchez, Turull i Rull per dele­gació perquè ente­nien que així es podia inter­pre­tar la paraula “desig­nar”. Els lle­trats del Par­la­ment van aca­bar con­clo­ent que la fórmula de “dele­gació” de vot de JxCat no s’ajus­tava a l’acord del ple i inva­li­dava qual­se­vol votació dels seus qua­tre dipu­tats sus­pe­sos. Davant d’això, la mesa amb Tor­rent al cap­da­vant va revo­car, amb el suport del PSC, l’acord tàcit entre JxCat i ERC d’accep­tar tant la “desig­nació” com la “dele­gació”. Però, des d’ales­ho­res, els vots de Puig­de­mont, Sànchez, Turull i Rull no comp­ten per garan­tir la majo­ria.

Aque­lla ferida que va amenaçar de tren­car el govern es reo­bria ahir, després que Puig­de­mont anunciés que ha pre­sen­tat un recurs con­tra la decisió de Tor­rent i la mesa de no per­me­tre la “dele­gació” de vot. En el recurs, Puig­de­mont qua­li­fica d’“intem­pes­tiva” la decisió de la mesa d’anul·lar la dele­gació de vot, a més d’“arbitrària” i d’haver-li cau­sat “inde­fensió”. La decisió de Puig­de­mont ha moles­tat ERC per la forma i el fons i, res­pecte a això, repu­bli­cans i JxCat es con­tra­di­uen total­ment en les ver­si­ons dels fets.

Des de JxCat s’asse­gura que el vice­pre­si­dent pri­mer del Par­la­ment, Josep Costa (JxCat), va infor­mar el pre­si­dent de la cam­bra, Roger Tor­rent, que es pre­sen­ta­ria el recurs, una versió que el mateix Tor­rent nega. Men­tre que JxCat asse­gura que Costa li va avançar explícita­ment que es pre­sen­ta­ria recurs al TC con­tra la decisió de la mesa, tant ERC com fonts de Pre­sidència del Par­la­ment asse­gu­ren que Costa només va infor­mar Tor­rent que s’esmen­ta­ria la decisió de la mesa en el recurs que Puig­de­mont pre­sen­tava al TC con­tra la inter­lo­cutòria de Lla­rena –en cap cas, asse­ve­ren, se’ls va infor­mar que es pre­sen­ta­ria un recurs com­plet i extens con­tra la decisió del mateix Tor­rent i la mesa. En aquest sen­tit, ERC recorda que el recurs con­tra la sus­pensió del jutge l’han pre­sen­tat tots els dipu­tats per tal de recórrer al Tri­bu­nal de Drets Humans d’Estras­burg.

Sobre aquest objec­tiu, també dis­cre­pen JxCat i ERC. Men­tre que els de Puig­de­mont asse­gu­ren que els seus advo­cats con­si­de­ren “impres­cin­di­ble” el recurs con­tra la mesa perquè pugui arri­bar al Tri­bu­nal d’Estras­burg el recurs con­tra Lla­rena, per ERC el cas arri­barà al tri­bu­nal euro­peu gràcies al fet que tots els dipu­tats –també Puig­de­mont– van recórrer al TC con­tra la sus­pensió dic­tada per Lla­rena. Els repu­bli­cans res­pec­ten la decisió de Puig­de­mont però la con­si­de­ren inne­cessària i sor­pre­nent.

Si el president creu que un recurs contra el Parlament és la millor manera, ho respectem
Marta Vilalta
PORTAVEU D’ERC
És un requeriment tècnic i legal necessari i imprescindible per accedir a la justícia internacional
Elsa Artadi
PORTAVEU DEL GOVERN
Que deixin de banda la lluita partidista i se centrin a defensar els interessos col·lectius
Maria Sirvent
DIPUTADA DE LA CUP

La CUP demana “unitat” però JxCat i ERC s’allunyen

“Si el president ha considerat que un recurs al TC espanyol és la millor opció per defensar els seus drets, respectem la decisió. Des d’ERC continuarem defensant els vots de tots els diputats i garantint la majoria independentista del Parlament”, afirmava ahir la portaveu republicana Marta Vilalta en l’única reacció pública del partit, a més de la del diputat al Congrés Joan Tardà: “Té dret a fer-ho [Puigdemont], però nosaltres vam fer el que vam fer perquè entenem que preservar la majoria independentista al Parlament era prioritari.” La majoria independentista, però, es va perdre el dia que JxCat i ERC no van ser capaços de consensuar una sortida unitària a la suspensió judicial dels diputats presos i exiliats. Des d’aleshores, els vots de Puigdemont, Sànchez, Turull i Rull no serveixen. I el malestar que ha generat a ERC el recurs de Puigdemont contra Torrent refreda encara més un futur unitari de l’independentisme. La consellera de Presidència, Elsa Artadi, treia ahir importància al pas de Puigdemont: “És un requeriment tècnic i legal necessari i imprescindible per accedir a la justícia internacional.” La CUP dona suport al recurs, no assenyala culpable de la crisi de confiança i demana abandonar “la lluita partidista” i centrar-se a “defensar els interessos col·lectius”.