POLÍTICA
SABADELL - 23 gener 2019 2.00 h

L’alcalde de Sabadell, primer imputat per la cessió de locals per l’1-O

 Serracant ha estat citat després de ser denunciat per un veí de Múrcia

 A Torredembarra hi ha una quinzena d’investigats

JOAN RUEDA - SABADELL

L’alcalde de Saba­dell, Maties Ser­ra­cant, de la Crida, és el pri­mer bat­lle català dels més de 750 que la fis­ca­lia pre­te­nia inves­ti­gar, que ha estat citat a decla­rar com a impu­tat per un delicte de deso­bediència al Tri­bu­nal Cons­ti­tu­ci­o­nal (TC) per haver faci­li­tat la cele­bració del referèndum de l’1-O en cedir locals muni­ci­pals. Al Prin­ci­pat hi ha altres alcal­des que han estat impu­tats per deso­bediència arran de la causa gene­ral con­tra l’inde­pen­den­tisme després de l’1-O, però ho son per, segons les acu­sa­ci­ons de la fis­ca­lia, haver inten­tat evi­tar l’actu­ació poli­cial.

En el cas de Saba­dell, Ser­ra­cant va ser denun­ciat per un jubi­lat resi­dent a Múrcia a finals del mes d’octu­bre de l’any 2017 per “la cessió de locals muni­ci­pals”. L’home acu­sava l’alcalde de deso­bediència, mal­ver­sació de fons públics, sub­orn, sedició i rebel·lió. El jut­jat d’ins­trucció número 2 de Saba­dell va obrir diligències prèvies i en inter­lo­cutòria d’admissió a tràmit, el desem­bre del 2017, ja des­car­tava tots els delic­tes, excepte el de deso­bediència. Con­cre­ta­ment, afir­mava que la denúncia “té una con­si­de­ra­ble impre­cisió pel que fa als fets més greus”.

En el marc de la inves­ti­gació per deso­bediència, el jut­jat va recla­mar a l’Ajun­ta­ment i la Gene­ra­li­tat qui tenia les com­petències sobre les esco­les del muni­cipi i con­cre­ta­ment, al con­sis­tori, si havia rebut la noti­fi­cació del TC “pro­hi­bint el referèndum”.Ser­ra­cant va afir­mar que encara no havia deci­dit ni si ani­ria a decla­rar dilluns al matí al jut­jat, tot i que ja s’han orga­nit­zat mobi­lit­za­ci­ons de suport. Fonts muni­ci­pals sí que van acla­rir que tota la infor­mació dema­nada pel jut­jat “ha estat faci­li­tada”.

La judi­ci­a­lit­zació de la causa de l’1-O con­tra Ser­ra­cant ha atu­rat les inves­ti­ga­ci­ons que duia a terme la fis­ca­lia de Bar­ce­lona, que el tenia, just amb un cen­te­nar d’alcal­des més, en el seu punt de mira. En els últims dies, però, hi ha hagut una desena d’arxi­va­ments de cau­ses con­tra alcal­des, tot i que en els seus escrits la fis­ca­lia manté que creu que van come­tre un delicte però admet no tenir-ne pro­ves.

Ahir, l’alcalde cupaire va recor­dar el com­promís del govern local “a favor de la democràcia i amb el clar propòsit que la ciu­ta­da­nia pugui exer­cir el dret al vot”. Ser­ra­cant va rea­fir­mar: “Per mol­tes denúncies que pre­sen­tin con­tra les ins­ti­tu­ci­ons i les per­so­nes que llui­tem pels drets democràtics, no ens atu­ra­ran en la volun­tat que la ciu­ta­da­nia, lla­vors i sem­pre, pugui expres­sar-se i deci­dir en la lli­ber­tat emprada en el dret inter­na­ci­o­nal a l’auto­de­ter­mi­nació dels pobles.”.

Suport a Tor­re­dem­barra

Prop d’un cen­te­nar de per­so­nes es van con­cen­trar ahir al davant de l’ajun­ta­ment de Tor­re­dem­barra en suport a la quin­zena de per­so­nes inves­ti­ga­des per l’1-O. Arran de la denúncia d’un par­ti­cu­lar, el jut­jat d’ins­trucció número 3 del Ven­drell inves­tiga la cele­bració del referèndum i l’ober­tura de tres esco­les tor­ren­ques com a punt de votació. L’alcalde, Edu­ard Rovira (ERC), i els regi­dors Anna Magrinyà (PDe­CAT), Toni Sacris­tan (CUP) i Lluís Suñé (CUP) cons­ten com a inves­ti­gats per deso­bediència. Tots ells, tret de l’alcalde, ja han com­pa­re­gut al jut­jat. La causa també afecta agents dels Mos­sos, res­pon­sa­bles de les esco­les i veïns.

LA FRASE

Votar no pot ser mai un delicte; com a alcalde vaig vetllar pels drets fonamentals dels ciutadans
Maties Serracant
ALCALDE DE SABADELL