OPINIÓ
XXIRGO@ELPUNTAVUI.CAT - 23 gener 2019 2.00 h

A LA TRES

‘Déjà-vu’

XEVI XIRGO - XXIRGO@ELPUNTAVUI.CAT
“Les pica­ba­ra­lles entre JxCat i ERC no és que tor­nin. Pot­ser és que som on érem

Tots els ter­tu­li­ans d’aquest país (i aquest, ja ho saben vostès, és un país que té molts ter­tu­li­ans) ahir suca­ven pa (tor­na­ven a sucar pa, de fet) amb les noves des­a­vi­nen­ces entre JxCat i ERC. Mare­de­deu, quin déjà vu! Se’n recor­den, de com vàrem aca­bar el dar­rer curs par­la­men­tari, abans d’anar-nos-en de vacan­ces a l’estiu? Amb acu­sa­ci­ons encre­ua­des entre JxCat i ERC (o entre ERC i JxCat, que l’ordre dels fac­tors no altera el pro­ducte) i des­con­vo­cant a última hora el que havia de ser el dar­rer ple del Par­la­ment abans del període esti­val. La manera com s’havia d’apli­car la inter­lo­cutòria del jutge Lla­rena sobre la sus­pensió de sis dipu­tats del Par­la­ment ja va pro­vo­car una pica­ba­ra­lla lamen­ta­ble entre les dues for­ma­ci­ons. Tan lamen­ta­ble que va durar qua­tre mesos i no es va tan­car –en fals, és clar– fins a prin­cipi d’octu­bre quan el pre­si­dent Torra i el vice­pre­si­dent Ara­gonès es van con­ju­rar públi­ca­ment i van dir que el d’ara és un govern sòlid i garan­tit com a mínim fins després de la sentència de l’1-O. Doncs, ja ho han vist i lle­git aquests dies, ja hi tor­nem a ser. Aquest cop, el xoc –que les dues parts miti­guen en públic però ampli­fi­quen en pri­vat– arriba arran del recurs que el pre­si­dent Puig­de­mont ha pre­sen­tat al TC con­tra la mesa del Par­la­ment, pre­si­dida per Roger Tor­rent, perquè en el seu moment –el juliol pas­sat, quan les dues for­ma­ci­ons ja es van bara­llar– li va reti­rar la dele­gació del vot. JxCat diu que és un tràmit perquè Puig­de­mont pugui acu­dir a la justícia euro­pea i que en va infor­mar prèvia­ment el pre­si­dent Tor­rent; però els repu­bli­cans sos­te­nen que no en sabien res i que, en tot cas, hi va haver només una con­versa infor­mal als pas­sa­dis­sos del Par­la­ment. Tant se val. És clar que seguei­xen estratègies dife­rents. S’ha tor­nat a veure aquests dies quan, arran de la reforma del regla­ment, JxCat ha tor­nat a par­lar de la pos­si­ble inves­ti­dura de Puig­de­mont, i aquest ha dit que era “qüestió de volun­tat”. Tor­rent, en canvi, ha dei­xat clar que no hi haurà cap nova inves­ti­dura si no és “efec­tiva”, que és el que ja va dir el 30 de gener quan va sus­pen­dre el ple d’inves­ti­dura de Puig­de­mont amb l’argu­ment que aquesta havia de ser “efec­tiva i amb valor real”. Ben mirat, pot­ser no és un déjà-vu. És, sim­ple­ment, que som on érem.