POLÍTICA
GIRONA - 23 març 2019 2.00 h

Cuevillas: “Espanya ha perdut el nord i perdrà el nord-est”

 Insisteix que el judici del procés és un “càstig als dissidents”

 La presentació del seu llibre a Girona esdevé el primer acte multitudinari del cap de llista gironí al Congrés de Junts per Catalunya

GEMMA BUSQUETS - GIRONA

“Jaume, tens advo­cat?”, va pre­gun­tar la peri­o­dista Mar­cela Topor a Jaume Alonso Cue­vi­llas, lle­trat de Car­les Puig­de­mont i una “estre­lla de rock”, segons el va defi­nir Topor, ja que en aquest últim any i mig “s’ha pas­se­jat per platós i pobles” expli­cant els des­propòsits judi­ci­als del procés. Ho ha reco­llit al lli­bre 1 judici (polític) i 100 pre­gun­tes, que va pre­sen­tar ahir al ves­pre a la plaça del Vi de Girona amb la presència de l’advo­cat Benet Sale­llas i Lluís Llach. Orga­nit­zat per la Lli­bre­ria Les Vol­tes , la pre­sen­tació va esde­ve­nir el pri­mer bany de mas­ses de qui encapçala la llista de Junts per Cata­lu­nya al Congrés per la demar­cació de Girona.

Minuts abans, i com un Sant Jordi avançat, Cue­vi­llas sig­nava exem­plars. L’Encarna i la Isa­bel, que ja el tenien, i amb una flor groga de gan­xet a la solapa, comen­ta­ven que el volien escol­tar per després deci­dir. Entre elles s’expres­sa­ven en cas­tellà i es decla­ra­ven exvo­tants soci­a­lis­tes. “Hi ha molts cas­te­lla­no­par­lants que som inde­pen­den­tis­tes”, deia l’Encarna, que amb accent de Cadis afir­mava ser de cul­tura cata­lana. “La gent som la força”, hi van afe­gir con­vençudes. Llach s’hi va refe­rir com “l’apo­de­ra­ment de les iaies, dels jubi­lats, dels estu­di­ants...” al llarg d’una tertúlia mode­rada per Topor.

L’advo­cat estre­lla és un gran comu­ni­ca­dor. Amb el seu to opti­mista i sor­ne­guer, clar i ente­ne­dor, genera titu­lars i alhora con­necta amb el públic. També quan, seriós, fa referència al pati­ment dels exi­li­ats i pre­sos. “Qui pagarà tots aquests anys per­duts?”, va dema­nar l’esposa de Puig­de­mont. “No us ho com­pen­sarà ningú. Només la història i l’afecte de la gent.” A la res­posta va seguir un aplau­di­ment sen­tit i llarg. Cue­vi­llas va insis­tir en la idea que és un “càstig als dis­si­dents”, l’apli­cació “del dret penal de l’ene­mic”. Va fer referència al lli­bre de Benet Sale­llas Jo acuso i en diver­sos moments va des­ta­car la seva feina davant “la sala de naf­ta­lina” de Marc­hena. “Per­drem el judici, però gua­nya­rem la República” , va excla­mar, alhora que augu­rava la inde­pendència de Cata­lu­nya per d’aquí a dos o tres anys i prèvia que Estras­burg “ens doni la raó”, d’aquí a uns set anys. També va recor­dar que la sentència, “que ja està feta”, rebai­xarà les penes que demana la fis­ca­lia a la mei­tat, entre 8 i 12 anys; “sentències injus­tes, en qual­se­vol cas”.

Vídeo incrustat

⁦Última intervenció de @Cuevillas_JACS⁩ en la presentació multitudinària a la plaça del Vi d : “L’Estat ha perdut el nord i també perdrà el nord-est” @LesVoltes@lluis_llach⁩ ⁦@ToporMarcela

Llegeix els altres tuits de l'usuari Gemma Busquets

Sale­llas va asse­nya­lar que l’auge de Trump i Bol­so­naro explica el fet que Vox pren­gui part en la causa “men­tre els demòcra­tes són jut­jats”. Sale­llas va recor­dar que “gua­nyar la República cata­lana és un pro­jecte con­tra el fei­xisme i l’extrema dreta. Exdi­pu­tat al Par­la­ment, no va ser tan opti­mista quant als tem­pos pre­vis­tos per Cue­vi­llas. També Llach va reconèixer “estar fart” que el Viatge a Ítacasigui tan llarg tot reblant el pen­sa­ment de Sale­llas que “la uni­tat d’Espa­nya pre­val per damunt de tot, fins i tot de drets fona­men­tals; és democràcia o fei­xisme”. En una reflexió final, Cue­vi­llas va cloure l’acte, con­tun­dent: “Espa­nya ha per­dut el nord i també perdrà el nord-est.”

LES FRASES

Hem adquirit el dret de ciutadania i no el volem deixar; el gran exemple va ser el 21-D amb el 155
Lluís Llach
Guanyar la República catalana és un projecte també contra l’extrema dreta i el feixisme
Benet Salellas
ADVOCAT