POLÍTICA
BARCELONA - 23 març 2019 2.00 h

Òmnium apel·la a vint milions d’europeus pel judici al procés

 L’entitat llança una campanya internacional per demanar la implicació de la societat civil del continent en la denúncia del cas català

 Alerta de la presència ultra al Suprem

EMILI BELLA - BARCELONA

Òmnium Cul­tu­ral s’adreçarà a un públic poten­cial de vint mili­ons d’euro­peus per denun­ciar la vul­ne­ració de drets del judici a la democràcia, expli­car-los el cas de Jordi Cui­xart com a líder de la soci­e­tat civil i posar de mani­fest que l’extrema dreta de Vox par­ti­cipa en el procés judi­cial al Tri­bu­nal Suprem.

Ho farà per mitjà de la cam­pa­nya inter­na­ci­o­nal Demo­cracy on Trial (Democràcia a judici), que vol gene­rar un clima d’opinió posi­tiva a favor de l’alli­be­ra­ment dels pre­sos polítics, acon­se­guir que la ciu­ta­da­nia euro­pea pres­si­oni els seus pro­pis polítics i gover­nants i incre­men­tar la infor­mació que rep sobre el que està pas­sant a Cata­lu­nya.

Per això, l’enti­tat ha estu­diat els interes­sos en matèria de drets humans, pre­sos polítics, mino­ries naci­o­nals, política inter­na­ci­o­nal i cul­tura en àrees urba­nes del Regne Unit, Ale­ma­nya, França, Bèlgica, Holanda, Suïssa i Suècia i s’hi adreça des d’ahir i fins al dia de la sentència per mitjà de publi­ci­tat digi­tal a les xar­xes soci­als.

El vice­pre­si­dent de l’enti­tat, Mar­cel Mauri, va pre­sen­tar ahir en presència de la pare­lla de Cui­xart, Txell Bonet, el pri­mer mini­do­cu­men­tal de la cam­pa­nya, titu­lat Europe Needs You More Than Ever(Europa et neces­sita més que mai), pre­sen­tat i nar­rat per Toby Har­per, un actor pro­fes­si­o­nal anglès que viu i tre­ba­lla a Cata­lu­nya. S’hi explica el cas de Cui­xart com a pre­si­dent d’una enti­tat amb més de 160.000 socis, empre­so­nat des de fa més d’un any per haver exer­cit drets fona­men­tals.

“Si la sentència no és abso­lutòria, i ara res ens fa pen­sar que ho serà, s’esta­ran vul­ne­rant els drets de tots els ciu­ta­dans euro­peus”, va expli­car Mauri. “La cri­mi­na­lit­zació que l’Estat espa­nyol està fent de la deso­bediència civil pacífica marca un pre­ce­dent que pot tenir con­seqüències per a tots els movi­ments soci­als euro­peus”, va afe­gir-hi.

Òmnium s’aju­darà del miler de socis nous de fora de l’Estat per difon­dre la ini­ci­a­tiva, que es com­pleta, des de fa temps, amb entre­vis­tes i arti­cles del pre­si­dent d’Òmnium a la premsa inter­na­ci­o­nal i ses­si­ons infor­ma­ti­ves amb peri­o­dis­tes d’arreu del món.

LA FRASE

Demanem als ciutadans europeus que interpel·lin els seus polítics per denunciar el que passa a Catalunya
Marcel Mauri
VICEPRESIDENT D’ÒMNIUM

Olivier Peter: “Hem trencat el silenci a l’ONU”

“Hem trencat el silenci, per primera vegada Catalunya és un tema d’actualitat a les Nacions Unides.” Un dels advocats de Jordi Cuixart, el suís Olivier Peter, va explicar els assoliments i les línies d’acció judicial i de relacions internacionals de la campanya d’Òmnium, que fa mesos que es duen a terme. De fet, ja s’han fet actes en capitals europees, com Copenhaguen al desembre coincidint amb el 70è aniversari de la Declaració Universal de Drets Humans, o a París, també al desembre, amb una taula rodona organitzada per Òmnium i la Ligue des Droits de l’Homme, en què l’exministre francès Benoît Hamon va demanar “l’alliberament immediat” dels presos polítics . També es treballa amb organismes internacionals per denunciar davant el Comitè i el Consell de Drets Humans de l’ONU la vulneració de drets fonamentals i s’han aconseguit posicionaments d’ONG de referència mundial en drets humans com Amnistia Internacional, Front Line Defenders i l’Organització Mundial contra la Tortura. “Hem aconseguit que la vulneració de drets per part de l’Estat espanyol i el conflicte català estigui a l’agenda de les organitzacions internacionals i sobre la taula de governs europeus”, va celebrar l’advocat, que va afirmar que a ningú, fora de les fronteres espanyoles, no li sembla normal que Vox s’assegui entre les acusacions al Suprem.