POLÍTICA
BARCELONA - 23 abril 2019 2.00 h

El vicepresident Aragonès i tres exconsellers, al Suprem

 El judici contra els independentistes catalans es reprèn avui, diada de Sant Jordi, amb interrogatoris a polítics

 Vox vol que Baiget, Jané i Ruiz exposin la seva decisió de deixar el govern abans de l’1-O

  • PreviousNext
MAYTE PIULACHS - BARCELONA

El magis­trat Manuel Marc­hena i els sis jut­ges que for­men la sala que des del març jutja els inde­pen­den­tis­tes cata­lans va res­pec­tar que dilluns de Pas­qua és fes­tiu a Cata­lu­nya per no asse­nya­lar una nova sessió del judici, a Madrid. Avui, però, igno­ren la diada de Sant Jordi i es reprèn la vista amb el retorn de l’inter­ro­ga­tori a polítics, després de tres set­ma­nes en què han des­fi­lat prop de 200 agents de la Guàrdia Civil i de la poli­cia espa­nyola que van actuar l’1-O per des­criure el rebuig social a Cata­lu­nya i la supo­sada violència, en un alçament que encara cerca la fis­ca­lia per man­te­nir l’acu­sació de rebel·lió.

Dels tretze tes­ti­mo­nis citats avui, la majo­ria són a petició de l’acu­sació popu­lar exer­cida per Vox, ja que gran part dels tes­ti­mo­nis de la fis­ca­lia i de l’advo­ca­cia de l’Estat ja han decla­rat. No obs­tant això, res se sap del tes­ti­moni pro­te­git de la fis­ca­lia: un agent dels Mos­sos que en un jut­jat a Lleida va reve­lar que per l’emis­sora poli­cial es dema­nava saber on eren els altres cos­sos poli­ci­als l’1-O.

El par­tit d’ultra­deta ha esco­llit tres excon­se­llers i dos excàrrecs de la Gene­ra­li­tat perquè expres­sin els seus dub­tes de seguir enda­vant amb la con­vo­catòria del referèndum d’auto­de­ter­mi­nació, suspès pel TC, i si per això van dema­nar el seu relleu al pre­si­dent Puig­de­mont. Són l’excon­se­ller d’Empresa Jordi Bai­get, forçat a dimi­tir a prin­cipi de juliol del 2017 en opi­nar que no es podria fer l’1-O amb totes les garan­ties pel setge del govern espa­nyol; a més de l’excon­se­ller d’Inte­rior, Jordi Jané, subs­tituït el 14 de juliol del 2017 per Quim Forn, en presó pre­ven­tiva des del 2 de novem­bre de 2017, i de l’excon­se­llera d’Ense­nya­ment, Merit­xell Ruiz, relle­vada per Clara Pon­satí, exi­li­ada a Escòcia després de la decla­ració d’inde­pendència del 27-D. Per bur­xar més la nafra, Vox inter­ro­garà l’exdi­rec­tor dels Mos­sos, Albert Bat­lle, que va dei­xar el càrrec en mar­xar Jané, i l’exse­cre­tari del govern Joan Vidal de Ciu­rana.

Abans dels excon­se­llers, està citat a decla­rar el vice­pre­si­dent del govern, Pere Ara­gonès (ERC), a qui Vox vol pre­gun­tar per la seva gestió com a exse­cre­tari d’Eco­no­mia. Ara­gonès haurà de con­tes­tar a totes les pre­gun­tes, ja que la fis­ca­lia del TSJC no va veure indi­cis per impu­tar-li cap delicte com volia el jut­jat de Bar­ce­lona que inves­tiga l’1-O. Per la fis­ca­lia, el res­pon­sa­ble de mun­tar l’1-O era el seu supe­rior: el secre­tari gene­ral d’Eco­no­mia, Josep Maria Jové, actual dipu­tat per ERC, i en ser afo­rat la seva inves­ti­gació s’ha ele­vat al TSJC.

Sutrias i Laplana, fora

També està citat a decla­rar avui el direc­tor gene­ral de Patri­moni de la Gene­ra­li­tat, Fran­cesc Sutrias, que en haver estat pro­ces­sat pel jut­jat d’ins­trucció 13 de Bar­ce­lona per haver orga­nit­zat l’1-O s’ha aco­llit al seu dret a no decla­rar i no anirà a Madrid, segons el seu advo­cat Mari­ano Bergés. El mateix farà la inten­dent dels Mos­sos Teresa Laplana, citada avui i pro­ces­sada per sedició a l’Audi­en­cia Naci­o­nal. El dipu­tat d’ERC Lluís Sal­vadó també ha de decla­rar avui com a exse­cre­tari d’Hisenda. En prin­cipi, no és inves­ti­gat pel TSJC, tot i que el seu nom no ha sor­tit en la llista d’impu­tats arxi­vats i la seva situ­ació és estra­nya. Sal­vadó va ser de la vin­tena de càrrecs detin­guts el 20-S i a qui es va inter­ve­nir el telèfon.

LA DATA

30.04.19
Veïns lesionats l’1-Oper policies espanyols
comencen a declarar al Suprem, sol·licitats per les defenses.