POLÍTICA
BARCELONA - 23 abril 2019 2.00 h

Puigdemont i Sànchez es retroben per videoconferència

 Els dos candidats lliguen la llibertat dels presos polítics i el retorn dels exiliats amb el vot per Junts per Catalunya el 28-A

 El cap de llista fa una crida a no tenir por de les dretes espanyoles a l’hora de votar

EMILI BELLA - BARCELONA

Emo­tiu retro­ba­ment a distància entre Car­les Puig­de­mont i Jordi Sànchez, entre l’exili i la presó. Una con­nexió per vide­o­con­ferència entre Soto del Real (Espa­nya) i Water­loo (Bèlgica) va fer pos­si­ble ahir que els caps de llista de Junts per Cata­lu­nya en les elec­ci­ons espa­nyo­les i euro­pees pogues­sin enra­o­nar de tu a tu en un acte elec­to­ral a la seu de la for­mació. Feia 553 dies des de l’última con­versa en per­sona. L’eloqüent imatge del que sig­ni­fica la repressió amb els dos diri­gents fent cam­pa­nya de cos­tat en una pan­ta­lla va tenir un mar­cat com­po­nent emo­ci­o­nal que Puig­de­mont no va poder repri­mir quan Sánchez, després de la mitja hora estricta amb què la Junta Elec­to­ral Cen­tral li va per­me­tre inter­ve­nir-hi, es va haver d’aco­mi­a­dar: “Em venen a bus­car, em recor­den que estic a la presó i el temps que ens havien donat s’ha aca­bat.”

Sànchez, amb el llaç groc a la solapa, que també llu­eix durant l’inter­mi­na­ble judici al Tri­bu­nal Suprem, va fer una crida a “anar a votar sense por” i “amb la dig­ni­tat de l’1-O”: “No hi ha res pit­jor que anar a un col·legi elec­to­ral amb por de si gua­nya­ran els uns o els altres.” En aquest sen­tit, Puig­de­mont va insis­tir que el 28-A no és un ple­bis­cit entre Pedro Sánchez o les tres dre­tes, sinó entre el 155 o l’espe­rit de l’1-O, que JxCat vol “con­ti­nuar” al Congrés.

El can­di­dat va dema­nar el vot per con­tri­buir a fer que els pre­sos polítics i els exi­li­ats tor­nin a casa en lli­ber­tat. “No hi ha vot que ens pugui aju­dar més a sor­tir de la presó i tor­nar de l’exili que el vot per nosal­tres”, va recla­mar.

“L’espe­rit de l’1-O garan­tirà que el nos­tre desig d’abraçar-nos sigui rea­li­tat”, va cor­res­pon­dre-li Puig­de­mont. “Et vull veure pujant a la tri­buna del Congrés dels Dipu­tats amb tota la teva dig­ni­tat amb els com­panys, adreçant-hi com a home lliure”, va desit­jar-li el pre­si­dent legítim.

D’altra banda, el can­di­dat al 28-A va adver­tir que no renun­ciarà a la rei­vin­di­cació del dret a l’auto­de­ter­mi­nació. “Pot­ser no gua­nya­rem demà pas­sat o a l’abril o al maig, però no renun­ci­a­rem a ser-hi fins que el gua­nyem. Altres bata­lles que sem­bla­ven impos­si­bles en aque­lla Espa­nya de fa vint o trenta anys es van gua­nyar gràcies a la per­sistència i a la lluita pacífica de molta gent”, va recor­dar Sànchez, que va reme­mo­rar l’objecció de consciència que ell mateix va prac­ti­car. “Tot­hom creia que el ser­vei mili­tar era ina­mo­vi­ble i al final va des­a­parèixer”, va com­pa­rar.

El cap de car­tell de la for­mació va posar en relleu la incon­gruència que en l’última cam­pa­nya elec­to­ral, del 21-D, no tan sols no va poder par­ti­ci­par en actes de JxCat, sinó que va ser cas­ti­gat dins la presó amb la inco­mu­ni­cació tem­po­ral per haver dei­xat enre­gis­trat un mis­satge per telèfon adreçant-se als votants.

L’última vegada que els dos líders de la Crida es van veure en per­sona l’un era pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat i l’altre, de l’Assem­blea Naci­o­nal Cata­lana. Mol­tes coses van que­dar al tin­ter ahir, començant perquè tots dos hau­rien vol­gut comen­tar la visita que Oriol Sànchez, fill del can­di­dat, va fer a Puig­de­mont a la Casa de la República de Bèlgica.

A pri­mera fila hi havia una nodrida repre­sen­tació de JxCat, entre els quals, el tàndem de Sànchez, Laura Borràs. El can­di­dat va fina­lit­zar la inter­venció recor­dant que acte seguit es retro­ba­ria amb els com­panys pre­sos. Fins ahir havia pogut par­ti­ci­par en dues rodes de premsa, sem­pre en dies que no hi havia judici. Avui es reprèn.

No hi ha vot que ens pugui ajudar més a sortir de la presó i tornar de l’exili que el vot per nosaltres
Tothom creia que el servei militar era inamovible i al final va desaparèixer
Jordi Sànchez
CANDIDAT DE JXCAT EL 28-A
L’esperit de l’1-O garantirà que el nostre desig d’abraçar-nos sigui realitat
Carles Puigdemont
130È PRESIDENT DE LA GENERALITAT

ERC es desmarca de Torra per la polèmica de Coripe

Coripe es va colar ahir de ple en la campanya electoral per l’afusellament i la crema d’un ninot de Carles Puigdemont. El número dos d’ERC, Gabriel Rufián, va demanar responsabilitats polítiques als socialistes, ja que l’alcalde de la localitat sevillana és del PSOE, però no és partidari que la polèmica acabi a la justícia. “Ens semblaria una barbaritat que algú estigui davant d’un jutge per això”, va afirmar Rufián, en contrast amb l’anunci del president, Quim Torra, de portar el cas a la fiscalia per un presumpte delicte d’odi. “Si aquest ninot hagués estat penjat a Catalunya amb la cara de Pablo Casado i la col·laboració dels Mossos tots estaríem camí cap a l’Audiencia Nacional”, va lamentar Rufián.

El president exiliat va assegurar que no es tractava d’un atac contra ell, sinó “contra el que representa el llaç groc, la bandera, el desig de llibertat i la idea de la independència i la República”.

L’alcalde de Coripe, Antonio Pérez, es va disculpar, però va insistir que es tracta d’una tradició com una altra en forma de sàtira i no creu que desprengui odi. En una entrevista a Catalunya Ràdio, la va comparar amb les falles.