OPINIÓ
23 abril 2019 2.00 h

DE SET EN SET

O endavant o endarrere

ENRIC SERRA

Tots els cata­lans sabem que, al nos­tre país, res no serà mai més com abans de l’1-O. Ni tan sols si ajupíssim el cap sub­mi­sa­ment per a accep­tar que la nos­tra deter­mi­nació sobi­ra­nista s’hagués esta­ve­llat con­tra el mur d’una Espa­nya més unida con­tra Cata­lu­nya que a favor de la democràcia. El referèndum d’auto­de­ter­mi­nació i, sobre­tot, l’arre­la­ment popu­lar que va fer pos­si­ble por­tar-lo a terme i sumar més de dos mili­ons de vots favo­ra­bles, ha dei­xat una petja inde­le­ble. En tots els que tenim la segu­re­tat d’haver ini­ciat un camí de no retorn i també en aquells que es con­si­de­ren inves­tits per pre­ser­vat la uni­tat de l’Estat espa­nyol: el rei, les for­ces arma­des i de segu­re­tat, la judi­ca­tura i la casta política que sap que aquest mana­ment és el més irre­fu­ta­ble de tots si vol con­ti­nuar com­par­tint el poder amb qui real­ment l’admi­nis­tra Pels pri­mers, l’auto­no­misme és una pan­ta­lla pas­sada; pels segons, un excés d’auto­go­vern que ara convé retro­ce­dir perquè el brot perenne de sobi­ra­nisme que duem a dins els cata­lans no con­servi ins­tru­ments ni ins­ti­tu­ci­ons on arra­par-se. Vox, el Par­tit Popu­lar i Ciu­ta­dans no es con­for­men amb les sentències seve­res d’una judi­ca­tura en sin­to­nia ideològica i volen que el càstig sigui més devas­ta­dor i més exem­plar. L’apli­cació de l’arti­cle 155 de la Cons­ti­tució Espa­nyola els ser­veix de pont d’armes per a assal­tar les ins­ti­tu­ci­ons, els mit­jans de comu­ni­cació públics, l’escola i els Mos­sos d’Esqua­dra. Però per donar carta cabal a aquesta ocu­pació i per coac­ci­o­nar les temp­ta­ci­ons del PSOE i de Podem, els cal esten­dre la con­vicció que Cata­lu­nya és un esce­nari apo­calíptic. Per això men­tei­xen com­pul­si­va­ment i pro­pi­cien pro­vo­ca­ci­ons. Aques­tes elec­ci­ons, per tant, també són un referèndum: o enda­vant o endar­rere.