POLÍTICA
BARCELONA - 23 novembre 2018 2.00 h

Insult o llibertat d’expressió

 El president del Parlament torna a cridar a l’ordre Cs per l’ús de desqualificacions i l’oposició hi veu un excés de zel de Torrent

 Torra havia reclamat el dia abans la mediació de Torrent quan es va titllar l’expresident Puigdemont de “traïdor”

EMMA ANSOLA - BARCELONA

El debat par­la­men­tari a la cam­bra cata­lana fa set­ma­nes que es desen­vo­lupa enco­ti­llat entre els límits que marca el dret a la lli­ber­tat d’expressió i la pro­hi­bició de les des­qua­li­fi­ca­ci­ons per­so­nals. L’ús d’insults com ara racistasupre­ma­cista o nazi s’han anat inten­si­fi­cant i han tenyit alguns dis­cur­sos polítics als quals des de la pre­sidència del Par­la­ment s’ha deci­dit posar fre.

En la dar­rera sessió plenària, una expressió des­a­for­tu­nada del pre­si­dent Quim Torra al pre­si­dent del grup del PSC, Miquel Iceta, va aca­bar per pro­vo­car una reunió urgent dels grups amb el pre­si­dent Roger Tor­rent. Posar fi a les des­qua­li­fi­ca­ci­ons va ser l’acord unànime d’aque­lla jor­nada, alhora que Tor­rent avançava que reti­ra­ria la paraula als dipu­tats que tras­pas­ses­sin una línia ver­me­lla entre la des­qua­li­fi­cació i la lli­ber­tat d’expressió.

Però ahir, dues set­ma­nes després de la tro­bada, i en una nova sessió plenària, les inter­ven­ci­ons a la cam­bra cata­lana van tor­nar a desen­vo­lu­par-se sota un jou invi­si­ble que posa en risc el debat par­la­men­tari. Si dime­cres a la tarda era el pre­si­dent Quim Torra qui dema­nava al pre­si­dent de la cam­bra, Roger Tor­rent, que vetllés pel to de les inter­ven­ci­ons durant el debat sobre l’informe del Síndic de Greu­ges, en què, segons el cap de l’exe­cu­tiu s’havia vore­jat la des­qua­li­fi­cació quan es va tit­llar de “traïdor” Puig­de­mont, la sessió d’ahir al matí es va ini­ciar de nou mar­cada pel tint d’algu­nes inter­ven­ci­ons que van pro­pi­ciar de nou un estira-i-arronsa entre els grups que amaga amb dei­xar un hemi­ci­cle de dis­cur­sos neu­tres.

L’espurna es va encen­dre ahir arran de la inter­venció del dipu­tat de Ciu­ta­dans Igna­cio Martín Blanco, que va fer ús de la frase “bèsties tara­des amb forma humana”, escrita pel pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat, Quim Torra, en un dels seus arti­cles d’opinió ante­ri­ors a la seva etapa com a polític, per inter­pel·lar el govern. Tor­rent va inter­ve­nir-hi per recor­dar al dipu­tat de la for­mació taronja el com­promís amb el codi de con­ducta i dema­nar-li “res­pecte”. Tan­ma­teix, l’adver­ti­ment de Tor­rent va pro­vo­car la queixa de la resta de grups de l’opo­sició, que acu­sa­ven Tor­rent d’actuar amb excés de zel i alhora li recla­ma­ven que con­cretés quina infracció havia comès Martín Blanco. “Ho sap per­fec­ta­ment”, repli­cava Tor­rent, que con­si­de­rava que el dipu­tat taronja havia arri­bat al “límit de les des­qua­li­fi­ca­ci­ons i dels insults”. Repre­sen­tants del PSC, els comuns i el PP també van ins­tar Tor­rent a acla­rir quin “insult o des­qua­li­fi­cació” s’havia abo­cat a l’hemi­ci­cle i quina havia estat la “incor­recció”, per saber exac­ta­ment les situ­a­ci­ons que calia evi­tar en el futur. Martín Blanco es va defen­sar argu­men­tant que no havia insul­tat el pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat, sinó que s’havia limi­tat a lle­gir “tex­tu­al­ment una cita” seva, una inter­pre­tació que també va ser com­par­tida per la resta de par­tits de l’opo­sició, que veuen en els arti­cles de Torra la millor arma llancívola del man­dat. Cons­ci­ent d’això, Tor­rent es mos­trava con­vençut que es farà “tot el pos­si­ble” per com­plir l’acord al qual van arri­bar els grups la set­mana pas­sada, tot i que poques hores després, i en un debat sobre la situ­ació dels pre­sos polítics a les pre­sons ERC acusés Ciu­ta­dans de men­tir i la for­mació taronja reclamés l’empara del pre­si­dent Tor­rent.

3
vegades
va haver d’intervenir el president del Parlament, Roger Torrent, durant aquest darrer ple per reclamar als diputats que evitin l’ús de desqualificacions en el debat parlamentari.