OPINIÓ
XXIRGO@ELPUNTAVUI.CAT - 23 novembre 2018 2.00 h

A LA TRES

Per a què serveix la monarquia?

XEVI XIRGO - XXIRGO@ELPUNTAVUI.CAT
“Que Igle­sias digui el que diu és perquè sap que per pri­mer cop el paper del rei a Espa­nya està en qüestió

Com que en vàries oca­si­ons aquests dar­rers anys m’he lamen­tat que el repu­bli­ca­nisme de Pablo Igle­sias em sem­blava més teòric que pràctic, i que d’alguna manera ell aca­bava fent també una certa genu­flexió davant la monar­quia espa­nyola, avui no puc fer res més que rec­ti­fi­car i reco­ma­nar-los l’arti­cle que el secre­tari gene­ral de Pode­mos sig­nava ahir a El País i que titu­lava amb la mateixa pre­gunta que jo he titu­lat avui el meu arti­cle. “Espa­nya es va empas­sar l’hereu de Franco a canvi de democràcia; i l’hereu, a poc a poc, amb l’ajuda dels grans mit­jans de comu­ni­cació, es va fer esti­mar per amplis sec­tors de la ciu­ta­da­nia”, ana­litza Igle­sias en l’arti­cle. Sense obli­dar-se’n del 23-F, el líder de Pode­mos s’acaba fent la pre­gunta que molts ja fa temps que ens la teníem con­tes­tada: “Qua­ranta anys després, segueix sent útil la monar­quia per a la democràcia?” I con­clou que no. “Que a cap d’Estat s’hi acce­deixi per unes elec­ci­ons i no per fecun­dació seria apro­fun­dir en la democràcia”, afirma, i afe­geix que la monar­quia “ja no és un símbol d’uni­tat”. I encara més. Con­clou: “Aban­do­nar la cris­pació i l’enfron­ta­ment entre els espa­nyols reque­reix dei­xar enrere els símbols que divi­dei­xen. Una nova república seria la millor garan­tia per a una Espa­nya unida.” Em sem­bla que és l’aposta més clara i con­tun­dent que li he sen­tit, a Igle­sias. Un embat a l’Estat en tota regla. Igle­sias, a qui com a molts de vostès no li ha pas­sat per alt que el CIS ja fa temps que no pre­gunta pel grau d’accep­tació de la monar­quia, juga a fer república. Espa­nyola, però república. Sap, suposo, que a Espa­nya per pri­mer cop la monar­quia està en qüestió. No són només els seus 71 dipu­tats. Són els cata­lans, els bas­cos... i la pre­gunta és, és clar, què passa amb els 85 del PSOE? Igle­sias engega aquest debat perquè sap que entre els votants del PSOE a hores d’ara ja hi ha una majo­ria repu­bli­cana. No serà menor, l’aposta d’Igle­sias si la porta més enllà d’un arti­cle d’opinió. Per pri­mer cop, aquesta pre­gunta de “Per a què ser­veix avui la monar­quia?” ja no ens la fem només els cata­lans. Se la fa Espa­nya.