OPINIÓ
23 desembre 2018 2.00 h

Cal retirar la impunitat al franquisme

La immensa majo­ria dels bar­ce­lo­nins volen que la Fun­dació Fran­cisco Franco no només no pugui obrir una dele­gació a la ciu­tat, sinó que sigui il·lega­lit­zada. Així ho va cer­ti­fi­car la petició apro­vada a l’Ajun­ta­ment de Bar­ce­lona pel front democràtic for­mat pel govern de BComú i la major part de l’opo­sició: el PDe­CAT, ERC, el PSC, la CUP i els dos regi­dors no ads­crits. Més d’un 80% del con­sis­tori. Tot ple­gat, en coor­di­nació amb les enti­tats memo­ri­a­lis­tes i de defensa dels drets humans. Un ampli con­sens que podem tras­lla­dar a tots els muni­ci­pis cata­lans però que té una espe­cial trans­cendència per pro­duir-se a la capi­tal cata­lana. I que mos­tra la soli­tud del PP i Cs, incom­pren­si­ble­ment anco­rats en la defensa d’un règim dic­ta­to­rial i fei­xista.

La il·lega­lit­zació de la Fun­dació Fran­cisco Franco, però també de totes les mani­fes­ta­ci­ons del fran­quisme que encara per­du­ren, no és només una neces­si­tat sinó també una obli­gació democràtica. I el govern soci­a­lista de Pedro Sánchez ha d’aten­dre la petició que li adreça Bar­ce­lona. La impu­ni­tat que atorga la lega­li­tat espa­nyola al fei­xisme és una ano­ma­lia democràtica difícil de tro­bar a la resta d’Europa i que cal rever­tir amb la il·lega­lit­zació de qual­se­vol orga­nit­zació que faci apo­lo­gia de la dic­ta­dura fran­quista com es faria a Ale­ma­nya res­pecte a Hit­ler i el nazisme. I cal fer-ho no només per higi­ene democràtica sinó per res­pecte i en defensa i home­natge a les dese­nes de milers de vícti­mes assas­si­na­des, tor­tu­ra­des i empre­so­na­des durant el règim fran­quista. La Fun­dació Fran­cisco Franco és contrària a la llei de memòria històrica i con­tra­diu en els seus objec­tius la Decla­ració Uni­ver­sal dels Drets Humans. Cada dia que con­ti­nua impune és un atemp­tat a la dig­ni­tat de tota la soci­e­tat democràtica.