OPINIÓ
23 desembre 2018 2.00 h

DE SET EN SET

La solució

MATTHEW TREE
A Espa­nya, el con­cepte que més pre­val és la uni­tat de l’Estat i els drets humans fan nosa

L’asso­ci­ació mun­dial Civi­cus Moni­tor acaba de publi­car un informe en què alerta del retrocés dels drets civils en 111 països (d’un total de 196). Ja se sap que molts dels líders polítics actu­als més cone­guts, des de Trump fins a Putin pas­sant per Xi Jin­ping, donen pri­o­ri­tat a altres con­cep­tes, com ara el propi poder i els nego­cis, per damunt del dels drets humans; men­tre que a Espa­nya, sem­pre dife­rent, el con­cepte que més pre­val és la uni­tat de l’Estat, al cos­tat de la qual els drets humans més aviat fan nosa. A Cata­lu­nya, un dels molts símpto­mes d’això és la guerra que els uni­o­nis­tes fan des de fa temps con­tra les este­la­des i el color groc, tot por­tant els alcal­des que no tre­uen uns símbols i ban­de­res deter­mi­nats d’edi­fi­cis públics a judici o bé dema­nant al Par­la­ment que els llaços grocs s’il·lega­lit­zin, etcètera. Ara, però, pot ser que l’artista dis­si­dent xinès Ai Weiwei –que va visi­tar Lle­do­ners dilluns i Car­les Puig­de­mont el mes de novem­bre– hagi tro­bat una solució defi­ni­tiva a tot ple­gat, atès que acaba de dis­se­nyar una ban­dera que repre­senta única­ment els drets humans. (De color blau clar, porta la imatge d’una pet­jada humana.) Pre­gunto: i si es reti­res­sin tots els llaços grocs, pan­car­tes i ban­de­res (inclo­ent-hi les espa­nyo­les) dels edi­fi­cis públics i que hi onegés tan sols la ban­dera alhora rei­vin­di­ca­tiva i acu­sa­dora de Weiwei? Seria interes­sant, si més no, veure quant de temps Cs i el PPC tri­ga­rien a dema­nar la pro­hi­bició del color blau. O de les pet­ja­des huma­nes.