OPINIÓ
23 abril 2019 2.00 h

QUADERN D'ECONOMIA

Algú ho havia de dir

FRANCESC CABANA
Si fem les coses ben fetes, els nos­tres fills i nets podran viure millor que nosal­tres

Si Cata­lu­nya és lliure i dei­xem de depen­dre de la corona de Cas­te­lla, l’eco­no­mia cata­lana tindrà clares pos­si­bi­li­tats de millo­rar la situ­ació actual per diver­sos motius. Tinc consciència que els pri­mers anys d’inde­pendència poden ser durs, ja que d’una manera o altra hau­rem de con­so­li­dar la nos­tra inte­gració euro­pea i refer les rela­ci­ons amb el mer­cat espa­nyol, que és i hau­ria de ser un mer­cat impor­tant per a les empre­ses cata­la­nes.

En els últims segles, l’eco­no­mia cata­lana ha par­ti­ci­pat en una cursa amb un pes fei­xuc sobre les espat­lles que l’ha fre­nada. Fa setze anys que vaig publi­car un lli­bre que es deia Madrid i el cen­tra­lisme, un fre a l’eco­no­mia cata­lana i fa prop de set anys hi tor­nava amb un segon: Espa­nya, un pes fei­xuc.

I és que d’història econòmica en sé una mica.

Ara, la situ­ació és pit­jor i més deli­cada: en dos anys se’ns ha fet més mal que en dos segles: ens hem que­dat sense grans empre­ses domi­ci­li­a­des a Bar­ce­lona, se’ns esca­nya finan­ce­ra­ment, s’empre­sona el nos­tre govern i els líders polítics. Tot indica que aquesta pressió con­ti­nuarà: Espa­nya té el poder exe­cu­tiu i con­trola el poder judi­cial. Si la solució ens ha d’arri­bar d’Estras­burg din­tre de tres, qua­tre o cinc anys, Cata­lu­nya haurà per­dut una bona part dels seus actius econòmics més pre­uats.

Cata­lu­nya es va indus­tri­a­lit­zar gràcies al fet que el govern de Madrid i el rei o la reina no van donar importància al feno­men indus­trial i van dei­xar fer. Quan se’n van ado­nar, Cata­lu­nya ja tenia una indústria mit­ja­na­ment com­pe­ti­tiva. Però ara la indústria no cata­lana, començant per Madrid, té una base sòlida que compta amb el suport del poder.

Quan par­lem del poder polític de la llotja del Ber­nabéu no fem una broma de mal gust, sinó que reflec­tim una rea­li­tat. Els cata­lans i els empre­sa­ris hau­rien de fer un cur­set acce­le­rat d’història econòmica moderna. Si no s’avança en el procés d’inde­pendència ens tro­ba­rem amb un arti­cle 155 apli­cat inde­fi­ni­da­ment –o sigui sense auto­no­mia–, amb una forta pressió dels ins­pec­tors d’Hisenda i d’un minis­teri d’aquest ram, que no dei­xarà res­pi­rar les empre­ses que que­din domi­ci­li­a­des aquí. Recordo molt quan, amb el fran­quisme, es domi­ci­li­a­ven a Madrid, on els trac­tes eren molt millors.

La inde­pendència pot supo­sar dues coses: la dis­po­ni­bi­li­tat de tots els nos­tres recur­sos i la pos­si­bi­li­tat d’una política econòmica pròpia, sub­or­di­nada als cri­te­ris euro­peus, però no als de la corona de Cas­te­lla i al govern espa­nyol. Dis­po­sa­rem de la tota­li­tat dels nos­tres recur­sos i no tan sols d’una part. No ens interessa finançar el museu del Prado, una monar­quia que no ens res­pecta i una part d’un exèrcit espa­nyol que ens ato­nyina, crida “A por ellos” i demana “Que nos dejen actuar”. Amb aquests diners podrem millo­rar les neces­si­tats soci­als i la dig­ni­tat dels cata­lans que viuen i volen tre­ba­llar a Cata­lu­nya.

Podrem millo­rar les infra­es­truc­tu­res, pro­me­ses pel govern cen­tral fa deu o dotze anys i incom­pler­tes. Amb un govern, no inter­ven­ci­o­nista, però amb capa­ci­tat de mar­car una política situaríem Cata­lu­nya com un dels motors d’Europa.

Algú ho havia de dir. Pot­ser no em tocava fer-ho a mi, però ja està dit: si fem les coses ben fetes, els cata­lans, els nos­tres fills i nets, podran viure millor que nosal­tres i tro­bar més opor­tu­ni­tats de tre­ball. Parlo per les noves gene­ra­ci­ons, perquè jo tinc 84 anys, espero veure com el Barça ho gua­nya tot aquest any, però les meves pers­pec­ti­ves no van gaire més enllà.