POLÍTICA
BARCELONA - 23 abril 2019 2.00 h

ERC reclamarà una “llei d’emergència democràtica”

 Es proposa eliminar tota l’empara legal a la persecució de drets bàsics

 Presentarà una dotzena de mesures, com ara despenalitzar les injúries a la corona i castigar l’enaltiment del franquisme

ÒSCAR PALAU - BARCELONA

ERC pre­sen­tarà una pro­po­sició de llei “d’emergència democràtica” al Congrés amb una dot­zena de punts per posar fi a tot el que entén que són abu­sos empa­rats per la legis­lació actual con­tra drets civils, soci­als i polítics fona­men­tals. Així ho va anun­ciar ahir Gabriel Rufián, número 2 de la llista el 28-A, en un simbòlic acte de cam­pa­nya davant la seu de la con­se­lle­ria d’Eco­no­mia a Bar­ce­lona, el pri­mer que hi munta el par­tit des de la mobi­lit­zació del 20-S que fan ser­vir d’excusa per tenir els Jor­dis a la presó.

Després d’haver avançat ja la set­mana pas­sada que pre­sen­tarà una pro­posta simi­lar només ini­ciar-se la legis­la­tura per aixe­car totes les cau­ses ober­tes con­tra el procés, ERC situa l’anunci d’ahir, amb què busca altre cop pres­si­o­nar el PSOE mal­grat que admet que té “poques espe­ran­ces” que s’hi avin­gui, en un segon esglaó de l’escala de pri­o­ri­tats, a fi de defen­sar “lli­ber­tats indi­vi­du­als i col·lec­ti­ves” davant un Estat “poli­cial i de dub­tosa qua­li­tat democràtica” en què, segons Rufián, s’han fet ser­vir can­vis legis­la­tius “per nor­ma­lit­zar regres­si­ons de drets” i faci­li­tar la “lògica repres­siva” dels poders esta­tals, en espe­cial el judi­cial. L’anunci va coin­ci­dir amb el dia que es feia a Madrid la vista oral, a la qual no li va cal­dre assis­tir, prèvia a un judici a què Rufián està sotmès arran de la demanda que el fill del minis­tre fran­quista José Utrera Molina, que va sig­nar la pena de mort a Sal­va­dor Pui­gan­tich el 1974, va inter­po­sar con­tra ell per haver-ho denun­ciat en una piu­lada. En con­cret, li demana 30.000 euros d’indem­nit­zació per un supo­sat atemp­tat con­tra l’honor.

Entre l’àmplia bate­ria de mesu­res que volen incloure al text legis­la­tiu, els repu­bli­cans recla­men que s’incor­pori al Codi Penal un delicte d’apo­lo­gia i enal­ti­ment del fran­quisme, el fei­xisme i el nazisme, a més de la seva bana­lit­zació, i també la reforma par­cial de la llei d’amnis­tia del 1977 “per treure’n els tor­tu­ra­dors fei­xis­tes”. En aquest sen­tit, també recla­men una recu­pe­ració del con­cepte de “justícia uni­ver­sal” per “rever­tir la tendència res­tric­tiva de les últi­mes refor­mes”, segons Rufián, que ha impe­dit que tri­bu­nals de l’exte­rior hagin pogut jut­jar els crims del fran­quisme.

ERC pro­po­sarà igual­ment la des­pe­na­lit­zació dels delic­tes d’injúries a la corona i ultratge a Espa­nya per garan­tir que es puguin expres­sar “idees sense cen­sura”. A més, reclama que es dero­gui la reforma del TC impul­sada el 2015 pel PP, que li atorga com­petències exe­cu­ti­ves per san­ci­o­nar i qüesti­ona el paper del Con­sell d’Estat. També exi­girà, en aquest sen­tit, la dero­gació de la reforma del Con­sell Gene­ral del Poder Judi­cial, per evi­tar que el PSOE i el PP es puguin con­ti­nuar repar­tint els nome­na­ments.

Con­tra la per­se­cució

Entre els tex­tos legals que pro­posa supri­mir, això sí, des­taca la cone­guda com a “llei mor­dassa”, que entén que dona cober­tura legal a la per­se­cució poli­cial de la pro­testa. A més, ERC vol que la poli­cia no pugui dur a terme les fun­ci­ons de jutge que ara li atorga el Codi Penal. En el mateix sen­tit, reclama que es dero­gui la llei de segu­re­tat naci­o­nal que “de facto legi­tima l’estat d’excepció” i per­met que el govern espa­nyol pugui tenir el coman­da­ment de tots els cos­sos poli­ci­als de l’Estat sense que ho hagi de rati­fi­car el Congrés. A més, reclama la dero­gació de la presó per­ma­nent revi­sa­ble introduïda el 2015 pel PP, que “amaga de facto la recu­pe­ració de la cadena perpètua”. Altres mesu­res que pro­posa el par­tit són l’eli­mi­nació dels retorns en calent d’immi­grants, la des­pe­na­lit­zació del dret de fer vaga, perquè ara es pot dur els piquets als tri­bu­nals, i la modi­fi­cació de la llei d’enju­di­ci­a­ment cri­mi­nal per evi­tar limi­tar amb ter­mi­nis la inves­ti­gació de casos de cor­rupció.

LES FRASES DE GABRIEL RUFIÁN

Presentem una alerta antifeixista, una llei que devem a les generacions anteriors, que es van jugar la vida per les llibertats
El PSOE ens diu que no som de fiar... Doncs té una oportunitat enorme per dignificar la democràcia i ser un partit d’esquerra