POLÍTICA
BARCELONA / GIRONA - 24 gener 2019 2.00 h

Denúncia del govern contra la policia

 Denuncia el Cuerpo Nacional de Policía al jutjat de guàrdia de Girona pels arrestos efectuats sense ordre judicial

 Torra diu que la delegada de l’Estat hauria de dimitir com a responsable política

X. MIRÓ / G. PLADEVEYA - BARCELONA / GIRONA

El govern de la Gene­ra­li­tat va denun­ciar ahir al jut­jat de guàrdia de Girona la Policía Naci­o­nal per les deten­ci­ons que va prac­ti­car per supo­sats desor­dres públics pel tall de la línia del TAV l’1-O del 2018: uns arres­tos que el CNP va fer dime­cres de la set­mana pas­sada sense ordre judi­cial, tot i que el jut­jat d’ins­trucció número 4 de la capi­tal giro­nina en va ser infor­mat. Després que el Tri­bu­nal Supe­rior de Justícia de Cata­lu­nya (TSJC) con­firmés ja el mateix dia 16 que les deten­ci­ons havien estat ini­ci­a­tiva del Cuerpo Naci­o­nal de Policía, tant el minis­tre de l’Inte­rior, Fer­nando Grande-Mar­laska, com la dele­gada del govern espa­nyol a Cata­lu­nya, Teresa Cuni­llera, van defen­sar l’actu­ació poli­cial perquè van con­si­de­rar que estava tute­lada per un jutge. Un vegada cor­ro­bo­rat, en canvi, que el jut­jat d’ins­trucció gironí havia arxi­vat pro­vi­si­o­nal­ment la causa pel tall al TAV i que la Policía Naci­o­nal s’havia atribuït la inves­ti­gació del cas per decisió pròpia, el pre­si­dent, Quim Torra, també va dema­nar ahir la dimissió de Cuni­llera com a res­pon­sa­ble política.

En la sessió de con­trol al Par­la­ment, Torra va qua­li­fi­car de “ràtzia” l’ope­ració poli­cial que va aca­bar amb setze detin­guts a les comar­ques giro­ni­nes, entre els quals hi havia els alcal­des de Celrà i Ver­ges, de la CUP. El pre­si­dent va jus­ti­fi­car la denúncia for­mu­lada al·legant que l’actu­ació de la poli­cia espa­nyola va supo­sar una “vul­ne­ració del dret fona­men­tal a la lli­ber­tat”, no tenia “habi­li­tació legal” per part del jutge i incom­plia “els requi­sits de la llei d’enju­di­ci­a­ment cri­mi­nal”. La denúncia per delic­tes de detenció il·legal i usur­pació de fun­ci­ons es va pre­sen­tar ahir mateix a la tarda al jut­jat de guàrdia de la ciu­tat de Girona.

Qui va orde­nar dete­nir

El govern català diri­geix la denúncia con­tra el res­pon­sa­ble de la Policía Naci­o­nal que va orde­nar la pràctica dels arres­tos, però també con­tra els agents que durant les deten­ci­ons hagues­sin pogut incórrer en la vul­ne­ració de drets dels afec­tats. A més, s’asse­nyala “qual­se­vol altra per­sona que per la seva relació directa amb els fets hagués col·labo­rat de forma activa i cons­ci­ent a la comissió del delicte”. I és que, tenint en compte que no hi havia cap ordre ni mesura cau­te­lar ni diligència d’inves­ti­gació dic­tada pel jutge, en la denúncia s’argu­menta que no hi ha cap requi­sit que jus­ti­fiqués la pri­vació de lli­ber­tat dels inves­ti­gats. S’afe­geix que les deten­ci­ons no es van pro­duir moti­va­des per un delicte fla­grant i que no hi ha indi­cis que els acu­sats s’hagues­sin negat a com­parèixer si hagues­sin rebut una citació. Alhora, en el cas de l’advo­cat Benet Sale­llas, a qui es va impe­dir força estona l’accés a la comis­sa­ria per haver-se adreçat en català a un agent del CNP, la denúncia evi­den­cia una vul­ne­ració del dret a assistència lle­trada (hi va haver una dilació injus­ti­fi­cada de temps abans no van dei­xar entrar a Sale­llas a par­lar amb els detin­guts).

El pre­si­dent Torra apun­tava ahir la res­pon­sa­bi­li­tat política de la dele­gada del govern espa­nyol i pensa que hau­ria de dimi­tir tant sí com no: “Si Cuni­llera sabia que aquests esde­ve­ni­ments es pro­dui­rien, en qual­se­vol país nor­mal hau­ria d’haver dimi­tit, i si no ho sabia, també hau­ria d’haver dimi­tit.”

El CNP, pel seu compte

El jut­jat d’ins­trucció número 4 de Girona ja havia arxi­vat pro­vi­si­o­nal­ment la causa pel tall a les vies del TAV que hi va haver a la ciu­tat l’1 d’octu­bre del 2018. Tant la inves­ti­gació que el CNP va ini­ciar després sobre aquell dia com les deten­ci­ons que va dur a terme per decisió pròpia han ori­gi­nat la reo­ber­tura d’aquesta causa.

Ini­ci­al­ment, el jut­jat número 4 –que era el que estava de guàrdia l’1-O de l’any pas­sat– havia rebut un ates­tat dels Mos­sos en el qual hi havia una relació dels fets ocor­re­guts durant l’ocu­pació de les vies. En aquest ates­tat, però, no s’iden­ti­fi­cava cap per­sona i, per tant, el jut­jat va arxi­var pro­vi­si­o­nal­ment la causa perquè no podia citar ningú. Paral·lela­ment, la Policía Naci­o­nal va con­si­de­rar que el que havia succeït a l’estació del TAV era sus­cep­ti­ble de delicte i es va atri­buir la inves­ti­gació del tall i de les per­so­nes que hi havien par­ti­ci­pat. I, sense que el jutge li ho requerís, el CNP va dema­nar a Adif detalls i infor­mació de la pro­testa i l’afec­tació que va tenir.

El jut­jat estava infor­mat

La Policía Naci­o­nal havia comu­ni­cat feia set­ma­nes al jut­jat que estava pre­pa­rant una ope­ració; i també s’havia posat en con­tacte amb el jutge per con­fir­mar que la causa que inves­ti­ga­ven els Mos­sos estava arxi­vada. A banda, no va ser fins al dia abans del dego­teig d’arres­tos que el CNP va anun­ciar al jut­jat que hi hau­ria entre 15 i 20 deten­ci­ons en relació amb el tall de les vies, però no va donar detalls de con­tra qui ani­rien diri­gi­des, ni que entre elles hi hau­ria la de dos alcal­des. El TSJC ja va fer públic el mateix dia 16 que eren “deten­ci­ons poli­ci­als” no orde­na­des pel jutge. Però ara, i arran de l’actu­ació del CNP, el jut­jat ha reo­bert la causa i ha citat a decla­rar els inves­ti­gats a prin­ci­pis de març.

Fi de la tancada a la UdG, que ha durat set dies

Desenes d’estudiants han posat fi a la tancada que han fet durant una setmana a la UdG, on es van atrinxerar per impedir que la Policía Nacional detingués una seva companya, investigada pel CNP per haver participat presumptament en el tall de les vies del TAV. Després de set nits en què han dormit a la Facultat d’Educació i Psicologia, ahir van tornar a casa. Els impulsors d’aquesta acció, que va ser batejada com la Caputxinada a la UdG, van matisar que, tot i que ha acabat la tancada com a tal, l’esperit que hi ha al darrere perdurarà. I és que es té la voluntat que la Caputxinada es mantingui com un moviment per continuar lluitant contra la repressió. Una de les protestes va tenir lloc ahir. Més d’un centenar de joves van sortir de la plaça Sant Domènec i es van adreçar caminant fins al davant de la comissaria de la Policía Nacional, on van cridar consignes com “Encausades, absolució!”. Els estudiants, a més, han aconseguit més de 2.500 firmes a favor que Adif retiri la denúncia.