POLÍTICA
BARCELONA - 24 gener 2019 2.00 h

El Suprem demana a Interior els presos polítics el 5 de febrer

 Seran traslladats a Brians 2 i d’allà a Madrid per la Guàrdia Civil

 Els homes aniran a Soto i les dones, a Alcalá Meco

M. PIULACHS - BARCELONA

No hi ha data del judici con­tra els inde­pen­den­tis­tes cata­lans al Tri­bu­nal Suprem ni del tras­llat dels pre­sos polítics a Madrid, però és qüestió de dies. El pre­si­dent del tri­bu­nal del cas català, Manuel Marc­hena, va infor­mar ahir el minis­tre de l’Inte­rior, Fer­nando Grande-Mar­laska, que el Suprem pre­veu començar el judici con­tra els dotze inde­pen­den­tis­tes cata­lans “en dates pròximes” al 5 de febrer perquè s’ultimi el tras­llat dels nou pre­sos polítics.

En aquest sen­tit, el Depar­ta­ment de Justícia va infor­mar ahir que encara no saben la data del tras­llat, però el dis­po­si­tiu serà el següent: l’àrea peni­tenciària dels Mos­sos d’Esqua­dra con­duirà els nou pro­ces­sats, repar­tits en tres pre­sons, al cen­tre peni­ten­ci­ari de Bri­ans 2, a Sant Esteve Ses­ro­vi­res, que és el cen­tre d’enllaç amb Ins­ti­tu­ci­ons Peni­tenciàries del Minis­teri de l’Inte­rior, res­pon­sa­ble de les pre­sons espa­nyo­les. Des de Bri­ans 2, la Guàrdia Civil es farà càrrec de dur-los a penals espa­nyo­les: els set homes, a la presó de Soto del Real, i les dues dones, a la d’Alcalá Meco, on ja van estar tan­cats els pri­mers mesos. Encara no se sap si ani­ran junts, o les dones en cot­xes, com van fer en la vin­guda a Cata­lu­nya. El tras­llat dels homes, amb un furgó que s’atu­rava a dife­rents pre­sons com un autobús, va ser molt fei­xuc i esgo­ta­dor, segons han rela­tat ells matei­xos.

Els afec­tats pel tras­llat són: l’exvi­ce­pre­si­dent del govern i pre­si­dent d’ERC, Oriol Jun­que­ras; l’exlíder de l’ANC i dipu­tat de JxCat, Jordi Sànchez; el pre­si­dent d’Òmnium Cul­tu­ral, Jordi Cui­xart, i els excon­se­llers Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva i Joa­quim Forn, que ara són a la presó de Lle­do­ners, a Sant Joan de Vila­tor­rada (Bages). A més de la pre­si­denta del Par­la­ment Carme For­ca­dell, que està al penal de Mas d’Enric (Tar­ra­gona), i l’excon­se­llera Dolors Bassa, al cen­tre de Puig de les Bas­ses, Figue­res (Alt Empordà).

Fa unes set­ma­nes, el magis­trat va enviar un pri­mer ofici a Mar­laska perquè rea­litzés les ges­ti­ons opor­tu­nes per acti­var el tras­llat de manera que pogues­sin estar a dis­po­sició del tri­bu­nal l’última set­mana de gener. No obs­tant això, aquesta és la pri­mera vegada que el magis­trat indica una data con­creta en la qual podria arren­car el judici, encara que no des­carta que pugui ser en dies pròxims a aquesta, segons l’agència Efe.

La manu­tenció, d’Inte­rior

El Minis­teri de l’Inte­rior no només és el res­pon­sa­ble del tras­llat dels nou pre­sos cata­lans a Madrid i de les seves con­duc­ci­ons diàries a la sala del Suprem quan s’inici el judici, sinó també de la seva manu­tenció, segons va con­fir­mar a El Punt Avui una por­ta­veu del minis­teri. Caldrà veure, doncs, on dina­ran els nou pre­sos polítics (ja que seran ses­si­ons de matí i tarda), i si el Tri­bu­nal Suprem els dei­xarà una sala per men­jar o hau­ran d’anar als cala­bos­sos de l’Audi­en­cia Naci­o­nal, a cinc minuts de l’alt tri­bu­nal, que no en té, i que per segu­re­tat hau­ran d’anar amb fur­gons amunt i avall. Això impli­carà un gran des­gast físic, ja han denun­ciat les seves defen­ses i fami­li­ars.