OPINIÓ
24 gener 2019 2.00 h

KEEP CALM

Tito Cuixart i Jordi Álvarez

JOFRE LLOMBART
Però alguna cosa deu­ria fer mala­ment perquè aques­tes cri­des a la calma s’han con­ver­tit en un delicte de rebel·lió pel qual li dema­nen 17 anys de presó

En Tito Cui­xart i en Jordi Álva­rez són dos líders soci­als. Un 20 de setem­bre del 2017, el Tito va aga­far el megàfon, va cri­dar a la lluita i va aca­bar fent la pro­clama enfu­ris­mada: “I si això no s’arre­gla?” Una pre­gunta que els mani­fes­tants van con­tes­tar: “Guerra, guerra, guerra!” Per si no que­dava clar, ho va repe­tir: “I si això no s’arre­gla? Guerra, guerra, guerra!” Unes hores abans, en Tito Cui­xart va ser entre­vis­tat a una ràdio i, sense embuts, va dir que es negava a asseure’s a nego­ciar amb ningú. O es feia el que ell volia o guerra, guerra, guerra. Aques­tes cri­des al con­flicte de seguida van tenir con­seqüències físiques con­tra per­so­nes: tres mos­sos d’esqua­dra i un guàrdia civil van que­dar ferits després que els pro­tes­tants tren­ques­sin el cordó poli­cial. L’asset­ja­ment va pro­vo­car fins i tot que por­tes­sin a l’hos­pi­tal un con­duc­tor que va per­dre el conei­xe­ment per un cop. La pro­testa “guerra, guerra, guerra” va supo­sar el tall al trànsit de la Gran Via de Bar­ce­lona durant cinc dies. Mal­grat aquesta evo­cació bèl·lica, els danys per­so­nals, els físics, i l’alte­ració de l’ordre públic durant quasi una set­mana, la pro­testa va sor­tir judi­ci­al­ment de franc perquè ni la fis­ca­lia, ni l’advo­cat de l’Estat i tam­poc el govern espa­nyol van por­tar-ho als tri­bu­nals. Ben dife­rent li han anat les coses al Jordi Álva­rez. Aquesta set­mana ha aga­fat el megàfon i ha dit als seus: “Us dema­nem que d’una manera tran­quil·la avui dis­sol­guem aquesta con­vo­catòria.” Era així com dema­nava als mani­fes­tants que mar­xes­sin cap a casa per evi­tar que les coses es com­pli­ques­sin. A més, els va pre­gar que fes­sin un pas­sadís perquè pogués pas­sar la comi­tiva judi­cial que estava tre­ba­llant. Però alguna cosa deu­ria fer mala­ment perquè aques­tes cri­des a la calma s’han con­ver­tit en un delicte de rebel·lió pel qual li dema­nen 17 anys de presó. I ara, en la fre­dor de la cel·la pensa com és que se’n sur­ten els que cri­den “guerra, guerra, guerra”.