OPINIÓ
24 gener 2019 2.00 h

DE SET EN SET

A la teulada del PSC

ÒSCAR PALAU

S’acosta el judici a l’1-O que mar­carà l’esde­ve­nir del procés els pro­pers anys des del punt de vista judi­cial i d’acció exte­rior, però les dues set­ma­nes que fal­ten igual­ment poden mar­car l’esde­ve­nir en el camp polític. Demà es reu­neix a Bar­ce­lona la vice­pre­si­denta espa­nyola Car­men Calvo amb el seu homòleg Pere Ara­gonès i la con­se­llera de la Pre­sidència, Elsa Artadi, que li plan­te­ja­ran de nou un espai de tro­bada on hi hagi el PSOE, Pode­mos i un obser­va­dor neu­tral, on s’explo­rin seri­o­sa­ment les pos­si­bi­li­tats d’exer­cir el dret a deci­dir dins de l’orde­na­ment espa­nyol. Quel­com que el mateix TC ja va dir que no és pas implan­te­ja­ble, com recor­dava aquesta set­mana el catedràtic de dret cons­ti­tu­ci­o­nal Joan Vintró, que inci­dia, a més, que aquest està basat en el prin­cipi democràtic o la lli­ber­tat d’expressió reco­llits a la carta magna i ja exer­cits al Que­bec i Escòcia.

Serà difícil que el PSOE s’hi avin­gui d’entrada, però ha pas­sat la pilota a la teu­lada del PSC, i aquí, dins de la Cata­lu­nya del 80% que es reco­neix com a sub­jecte polític, hau­ria de ser més fàcil que es mogues­sin coses. Diven­dres vinent es reu­nirà per segon cop la taula del diàleg amb els par­tits cata­lans que volen par­lar, on Torra ja va avançar ahir que por­tarà els 21 punts que La Mon­cloa li va rebut­jar, com l’apli­cació del dret a l’auto­de­ter­mi­nació. La Mon­cloa no en par­larà, però el PSC no s’hi ha tan­cat. I pot­ser cal començar per aquí. Un gest seu, ni que fos mínim, podria des­en­ca­de­nar un sí d’ERC i PDe­CAT al Congrés a tra­mi­tar els comp­tes espa­nyols, i obri­ria la pers­pec­tiva, tot just començat el judici, que la nego­ci­ació entrés en una nova fase ara sí esta­tal on la fi de la repressió i la con­vo­catòria d’un referèndum política­ment vin­cu­lant tingués final­ment camp per córrer.