POLÍTICA
BARCELONA - 24 gener 2019 2.00 h

Reobren el cas del setge policial a la CUP

 L’Audiència de Barcelona ordena que declari com a investigat per coaccions greus un cap del dispositiu

MAYTE PIULACHS - BARCELONA

L’Audiència de Bar­ce­lona ha orde­nat que es reo­bri la inves­ti­gació del setge poli­cial que van patir mili­tants de la CUP a la seva seu del car­rer Casp de Bar­ce­lona, que va estar envol­tada durant sis hores per agents anti­dis­tur­bis de la poli­cia espa­nyola, el 20 de setem­bre del 2017, el mateix dia que agents de la Guàrdia Civil feien escor­colls judi­ci­als al Depar­ta­ment d’Eco­no­mia i altres seus per escapçar el referèndum de l’1-O.

En una reso­lució, cone­guda ahir, la secció desena –for­mada per les magis­tra­des Mont­ser­rat Comas, Imma­cu­lada Vacas, i Mag­da­lena Jiménez, la ponent– exposa que, cer­ta­ment, com dema­nava l’advo­cat de la CUP, Benet Sale­llas, cal prac­ti­car més diligències per diri­mir si hi va haver un delicte de coac­ci­ons greus, cas­ti­gat amb penes de fins a tres anys de presó. El motiu és que els agents van encer­clar el local “del par­tit polític legal” (con­cepte que s’hi repe­teix diver­sos cops), tallant els car­rers Marina i Sar­de­nya, i no hi dei­xa­ven entrar ningú. Per això, ordena a la titu­lar del jut­jat d’ins­trucció número 9 de Bar­ce­lona que reo­bri la inves­ti­gació, tan­cada el febrer del 2018, i citi a decla­rar com a inves­ti­gat el cap de l’ope­ració, que és un res­pon­sa­ble de la bri­gada d’estran­ge­ria, i com a tes­ti­mo­nis dos agents més que van aga­far el mate­rial de pro­moció de l’1-O de la CUP que hi havia al car­rer i en unes fur­go­ne­tes.

L’Audiència no hi veu, però, els delic­tes con­tra la invi­o­la­bi­li­tat domi­ciliària ja que els agents no van entrar-hi, tot i que va ser per l’opo­sició de la CUP, ni con­tra la inti­mi­tat.