POLÍTICA
BARCELONA - 24 març 2019 2.00 h

Acte al Born per vindicar les preses polítiques i exiliades

 Centenars de persones clamen per l’alliberament de les preses i el retorn de les represaliades quan es compleix un any des que van entrar a la presó

 Crida per mantenir unit l’independentisme

EVA G. PAGÁN - BARCELONA

“No calla­rem, les dones. No calla­rem. / Con­tra el silenci de la història / que ens ha esbor­rat sens com­passió. Cons­ci­en­ci­ació.”

La con­se­llera de Cul­tura, Laura Borràs, es va ser­vir dels ver­sos de Rosa Fabre­gat per rei­vin­di­car la figura de les pre­ses polítiques, les repre­sa­li­a­des i les exi­li­a­des per haver pro­mo­gut el debat polític i haver defen­sat el dret a deci­dir, el dia que es com­plia un any de l’entrada a la presó de l’ales­ho­res pre­si­denta del Par­la­ment de Cata­lu­nya, Carme For­ca­dell, i la con­se­llera de Tre­ball, Afers Soci­als i Famílies, Dolors Bassa.

L’acte, orga­nit­zat per la sec­to­rial de dones de l’Assem­blea Naci­o­nal Cata­lana (ANC) a la plaça del davant del cen­tre cul­tu­ral del Born de Bar­ce­lona, va aple­gar cen­te­nars de per­so­nes que volien man­te­nir viu el record i l’exem­ple de Carme For­ca­dell, Dolors Bassa, Anna Gabriel, Merit­xell Ser­ret, Tamara Car­rasco, Marta Rovira i Clara Pon­satí, sense obli­dar també les polítiques encau­sa­des: Mireia Boya, Merit­xell Borràs, Anna Simó i Ramona Bar­ru­fet.

“Cre­iem que és impor­tant recor­dar-les, no obli­dar-les i con­ti­nuar sor­tint al car­rer fins que tor­nin”, expli­cava Montse Higue­ras, coor­di­na­dora de la sec­to­rial de dones de l’ANC. “Cre­iem que la situ­ació de les dones a les pre­sons és dura, perquè ho és a les pre­sons cata­la­nes i a la resta de pre­sons. No estan pen­sa­des per a les dones i sem­pre la situ­ació és més dura. Això no vol dir que ells no esti­guin vivint també una situ­ació injusta i dura, tan­cats en una presó quan no hi hau­rien de ser, perquè hau­rien de ser a casa”, va expli­car Higue­ras. Ahir es va com­plir un any des que Carme For­ca­dell, Dolors Bassa, Raül Romeva, Josep Rull i Jordi Turull van ser empre­so­nats i des que Marta Rovira es va haver d’exi­liar a Suïssa.

La pre­si­denta de l’ANC, Eli­senda Palu­zie, que avui com­pleix també el pri­mer any al cap­da­vant del secre­ta­riat de l’enti­tat, també es va refe­rir ahir al fet que “no es pot nor­ma­lit­zar una situ­ació com aquesta, amb pre­sos i exi­li­ats polítics”. “L’objec­tiu de tot ple­gat és atu­rar-nos, posar fi al movi­ment inde­pen­den­tista, i el que els hem de dir és que som aquí, que aquí segui­rem i que no ens fan por. Que la lluita con­ti­nua, perquè no ens fa por la repressió”, va dir. De fet, l’acte també va ser­vir per cloure la cam­pa­nya Cap dona en l’oblit, ini­ci­ada ara fa un any, i per donar el tret de sor­tida a la nova, amb el lema La nos­tra força, la nos­tra inde­pendència.

En l’acte van par­ti­ci­par nom­bro­sos polítics i mem­bres de l’acti­visme cul­tu­ral, entre els quals hi havia Laura Borràs, Ester Cape­lla, Núria de Gis­pert, Joan Rigol, Ber­nat Pegue­ro­les, Olga Arde­riu, Carme Sansa, Gabri­ela Serra, Tània Verge, Mari­bel Sabaté, Clara Ayats, Eulàlia Bar­galló, Isona Pas­sola i Dolors Saba­ter, i les exi­li­a­des i repre­sa­li­a­des van enviar vídeos des de l’exili. A més, s’hi van lle­gir car­tes de les pre­ses envi­a­des des de la presó.

De totes les inter­ven­ci­ons, una de les més aplau­di­des va ser la de l’exdi­pu­tada de la CUP Gabri­ela Serra, que es va auto­pro­cla­mar “con­se­llera de la rebel·lia” –va pujar a l’esce­nari acom­pa­nyada de les con­se­lle­res Borràs i Cape­lla– i va recor­dar al públic que venen “uns mesos molt com­pli­cats i de rep­tes forts”. I con­ti­nu­ava: “Per això, us demano que, quan dipo­si­tem el vot a l’urna, tor­nem amb la gent del barri i tor­nem a ser el poble com­ba­tiu, que surt al car­rer i que no mira el que ha votat el veí del cos­tat, perquè l’objec­tiu és el mateix, la inde­pendència de Cata­lu­nya.” Serra els va dema­nar “que les urnes d’aquests dies no tren­quin l’urna majúscula que va ser l’1 d’octu­bre”.

L’objectiu és posar fi al moviment independentista, i els hem de dir que som aquí i aquí seguirem
Elisenda Paluzie
PRESIDENTA DE L’ANC
Persistirem i no defallirem. Ja comptem els dies de presó en anys. Ja n’hi ha prou
Ester Capella
CONSELLERA DE JUSTÍCIA
Votem i tornem a ser el poble combatiu, organitzat i rebel que no mira el que ha votat el veí del costat
Gabriela Serra
EXDIPUTADA DE LA CUP

Poesia i música per no normalitzar la situació

Sota un sol de justícia que va fer que la part de la plaça que quedava a l’ombra s’atapeís, l’acte d’ahir va contenir grans dosis de bellesa, amb actuacions musicals i poemes que van llegir les conselleres Laura Borràs (No callarem, les dones, de Rosa Fabregat) i Ester Capella (versos de Montserrat Abelló), que van posar color a un acte reivindicatiu amb motiu d’una “absoluta injustícia”. “Som dones senceres, no som ni una costella ni mitja taronja”, va reivindicar també Borràs, que va recordar, però, que “estarem incompletes fins que [les preses i els presos] no surtin en llibertat”.

“Som republicanes perquè som feministes, som feministes perquè som republicanes”, va llegir Mireia Mata, amiga de la consellera Dolors Bassa, de la carta que va enviar, escrita en un full de color groc. També Bernat Pegueroles, company de Carme Forcadell, va llegir les paraules que hi van enviar, de lluita feminista, i Olga Arderiu, la seva advocada, va assumir que “vivim com si estiguéssim trepitjant un camp de mines”, però alhora va assegurar tenir energia “per arribar fins al final”. “Malgrat que ens vulguin desorientar, no renunciarem a decidir-ho tot”, va llegir Maribel Sabaté, mare d’Anna Gabriel.