POLÍTICA
BARCELONA - 24 març 2019 2.00 h

La CUP fa un avís a Poble Lliure, però no trenca la relació

 L’adverteix que no incorpori candidats municipals ni càrrecs a la coalició de Front Republicà creada per al 28-A

J.A - BARCELONA

El con­sell polític de la CUP va deci­dir ahir fer una advertència, però no tren­car de moment amb el cor­rent Poble Lliure després que aquest decidís pre­sen­tar-se a les elec­ci­ons espa­nyo­les del 28-A com a Front Repu­blicà després de tan­car un acord amb Pira­tes de Cata­lu­nya i la pla­ta­forma Som Alter­na­tiva, de l’exdi­pu­tat Albano Dante Fac­hin. L’hereu de l’històric Movi­ment de Defensa de la Terra (MDT) va deci­dir pren­dre aquesta decisió després del con­sell polític de la CUP del 10 de març pas­sat en què es va rebut­jar concórrer als comi­cis espa­nyols en con­si­de­rar que s’havia de cen­trar l’ener­gia en les elec­ci­ons muni­ci­pals. Això sí, en un comu­ni­cat, la CUP asse­gu­rava ahir que “no obrirà una con­fron­tació amb opci­ons inde­pen­den­tis­tes i d’esquer­res que apos­ten per par­ti­ci­par en aques­tes elec­ci­ons”, però sí que avisa Front Repu­blicà que “s’abs­tin­gui de fer pas­sos irre­ver­si­bles” i, per tant, que “no incor­pori can­di­dats muni­ci­pals, càrrecs elec­tes i càrrecs orgànics en les llis­tes”.

Els anti­ca­pi­ta­lis­tes van rati­fi­car també la seva aposta pel muni­ci­pa­lisme per “avançar cap a l’alli­be­ra­ment naci­o­nal i social” i con­si­de­ren que cal “des­ple­gar una estratègia des de la base” que per­meti “recu­pe­rar la ini­ci­a­tiva política com a país”.