POLÍTICA
BARCELONA - 24 març 2019 2.00 h

La retirada de llaços per part dels Mossos crea malestar

 La comunitat educativa i la presidenta de l’ANC critiquen l’excés de zel en la intervenció en alguns centres escolars

 El conseller d’Interior anuncia que es “revisaran” les inspeccions policials

REDACCIÓ - BARCELONA

El con­se­ller d’Inte­rior, Miquel Buch, va anun­ciar ahir que es “revi­sa­ran” les ins­pec­ci­ons que els Mos­sos d’Esqua­dra, a reque­ri­ment de la Junta Elec­to­ral Cen­tral (JEC), van dur a terme diven­dres per com­pro­var que no hi havia llaços grocs en 2.700 esco­les públi­ques (que seran cen­tres de votació el 28-A), després de rebre quei­xes que en algun cas “es podria haver actuat de manera ina­de­quada”.

Des de la comu­ni­tat edu­ca­tiva, la inter­sin­di­cal CSC i la Ustec van denun­ciar excés de zel per part d’alguns agents de la poli­cia cata­lana, ja que van entrar als cen­tres en hora lec­tiva, van reme­nar arma­ris (segons el direc­tor de l’escola Pla­nas i Casals) i en un cas fins i tot van fer treure llaços morats. A través de Twit­ter, el con­se­ller d’Edu­cació, Josep Bar­galló, va cri­ti­car la JEC i la fis­ca­lia i va exi­gir que es res­pec­tin els cen­tres “com a espai de con­vivència”. Hi va afe­gir que, si “s’ha actuat de manera inde­guda”, que la direcció del cen­tre els ho comu­ni­qui per “pren­dre les mesu­res per­ti­nents”. La pre­si­denta de l’ANC, Eli­senda Palu­zie, va mani­fes­tar ahir que “el que va pas­sar a les esco­les amb l’entrada en horari lec­tiu dels Mos­sos, que van arri­bar a l’extrem d’esbor­rar amb pin­tura blanca un mural pin­tat per nens i nenes, és gravíssim i no s’hau­ria de tole­rar”.

Per la seva banda, la can­di­data del PSC per Bar­ce­lona a les elec­ci­ons al Congrés, Merit­xell Batet, va recla­mar ahir als líders polítics sobi­ra­nis­tes que tin­guin “coratge” per apar­car el debat dels llaços grocs i afron­tar els “pro­ble­mes reals” de la ciu­ta­da­nia. I la can­di­data del PPC a les elec­ci­ons espa­nyo­les, Caye­tana Álva­rez de Toledo, va ins­tar la fis­ca­lia que els llaços grocs per donar suport als pre­sos polítics es reti­rin “per sem­pre”, més enllà del període elec­to­ral, perquè sim­bo­lit­zen l’“opressió de l’altra mei­tat de Cata­lu­nya”. Men­tres­tant, la líder de Ciu­ta­dans, Inés Arri­ma­das, va con­si­de­rar que “és una victòria de Cs que ja no hi hagi sim­bo­lo­gia sepa­ra­tista a la Gene­ra­li­tat”.

En un fil a Twit­ter, Buch va asse­nya­lar que la poli­cia cata­lana es va veure “obli­gada” a dema­nar la reti­rada dels símbols que dema­na­ven la lli­ber­tat dels pre­sos polítics, en totes les ins­tal·laci­ons de la Gene­ra­li­tat. Segons el con­se­ller, que fa una crida a no caure en “polèmiques inter­nes”, els Mos­sos van haver de revi­sar milers d’espais públics, entre els quals els més de 2.700 cen­tres docents de la Gene­ra­li­tat. Hi afe­geix que han arri­bat al depar­ta­ment “quei­xes que en algun d’aquests cen­tres, i de manera mino­ritària, es podria haver actuat de manera ina­de­quada, a diferència de la pro­fes­si­o­na­li­tat demos­trada en els milers d’actu­a­ci­ons res­tants que els Mos­sos es van veure obli­gats a fer”, i que aques­tes es revi­sa­ran.

En la ins­trucció envi­ada a les comis­sa­ries, el cap de la Comis­sa­ria Supe­rior de Coor­di­nació Ter­ri­to­rial, David Boneta, ordena als agents diri­gir-se a tots els edi­fi­cis públics i ins­tar els seus res­pon­sa­bles a reti­rar “ban­de­res este­la­des, llaços grocs o blancs amb rat­lles ver­me­lles o d’altres amb sig­ni­fi­cat anàleg, foto­gra­fies de can­di­dats o polítics com ara pan­car­tes i car­tells, i qual­se­vol altre símbol par­ti­dista”, segons Efe. A més, ordena als agents com­pro­var que es fa efec­tiva la reti­rada “en un ter­mini de trenta minuts” i treure els símbols ells matei­xos si la per­sona res­pon­sa­ble del cen­tre no ho fa, així com iden­ti­fi­car-la.

LES FRASES

Els llaços no paguen factures, ni donen una salut pública de qualitat ni paguen les pensions
Meritxell Batet
CANDIDATA DEL PSC AL CONGRÉS
La JEC i la fiscalia s’excedeixen en les seves funcions. Si s’ha actuat indegudament, prendrem mesures
Josep Bargalló
CONSELLER D’EDUCACIÓ
Els Mossos van actuar amb professionalitat als centres. Les queixes són una minoria
Miquel Buch
CONSELLER D’INTERIOR

El president i el CDR de Sabadell

El president Quim Torra va protagonitzar ahir un cara a cara amb membres del CDR de Sabadell, que li van reclamar abans d’un acte de precampanya de Junts per Catalunya que faci realitat la República o dimiteixi. També li van retreure que hagi retirat els llaços a instàncies de la JEC. Torra, que els va recordar la querella anunciada per la fiscalia contra ell, va assegurar que els CDR i el govern no estan “en dos llocs diferents” i que comparteixen l’objectiu. “Jo soc el poble, no em pots dir que no soc el poble perquè soc aquí”, va reivindicar davant una trentena de persones.

D’altra banda, ahir un grup de persones, autoanomenades Els Segadors del Maresme, i que anaven totalment tapades amb escafandres de color blanc i ulleres de piscina, van buidar davant del Palau de la Generalitat, a la plaça Sant Jaume, un munt de llaços grocs, que deien que havien retirat de diverses poblacions.