POLÍTICA
BARCELONA - 24 abril 2019 2.00 h

L’ANC augura un nou “embat unilateral” i Òmnium posa la cultura d’antídot a l’odi

 Paluzie fa una crida a tornar a posar la independència al centre del debat per alliberar els presos

 Mauri reprova al PSOE que no escolti la societat catalana

JORDI ALEMANY - BARCELONA

La pre­si­denta de l’Assem­blea Naci­o­nal Cata­lana (ANC), Eli­senda Palu­zie, va apro­fi­tar la diada de Sant Jordi per pro­mo­ci­o­nar les cam­pa­nyes “d’apo­de­ra­ment de la soci­e­tat civil” a què l’enti­tat està donant suport amb l’objec­tiu de “pre­pa­rar-nos per l’embat que vindrà” i que va augu­rar que serà “uni­la­te­ral”, com ho va ser el del referèndum d’auto­de­ter­mi­nació de l’1-O, però en aquest cas, “defi­ni­tiu”. Palu­zie va començar la crida amb la neces­si­tat de “tor­nar a posar la inde­pendència al cen­tre perquè és la que donarà la lli­ber­tat a Cata­lu­nya i als pre­sos i exi­li­ats”, i per aquest motiu va apel·lar a l’enfor­ti­ment d’ini­ci­a­ti­ves rela­ci­o­na­des amb el con­sum estratègic per estar millor pre­pa­rats i des­con­nec­tar-se de les empre­ses que “en els moments deci­sius par­ti­ci­pen en les cam­pa­nyes de pressió dels poders polítics espa­nyols”, però de suport a la implan­tació de sin­di­cats naci­o­nals inde­pen­den­tis­tes forts i també a ini­ci­a­ti­ves de canvi en els òrgans de decisió de les cam­bres de comerç en les elec­ci­ons pre­vis­tes del 2 al 8 de maig.

En aquest dar­rer cas ahir es va fer evi­dent a la parada de l’ANC en estar acom­pa­nyada dels can­di­dats i can­di­da­tes de la cam­pa­nya Les Cam­bres: eines de país, pro­vi­nents de muni­ci­pis com ara Bar­ce­lona, Ter­rassa, Saba­dell i Man­resa. Van par­lar l’empre­sari Joan Can­dell (Petro­lis Inde­pen­dents) i l’actor Joel Joan, can­di­dats a la de Bar­ce­lona, que van des­ta­car que els 400.000 empre­sa­ris que hi tenen repre­sen­tació s’han de con­ver­tir en “una eina a favor i no en con­tra del país”. Joan va posar d’exem­ple com la Cam­bra de Bar­ce­lona va donar la meda­lla d’argent a Fer­nando Eche­ga­ray, el que va ser gene­ral de la Guàrdia Civil a Cata­lu­nya i “res­pon­sa­ble dels cops de porra de l’1-O”, però també va repro­var que dones­sin suport als can­vis de seu d’empre­ses. Cana­dell va des­ta­car que les cam­bres s’han de con­ver­tir en “veri­ta­bles estruc­tu­res d’estat” i va defen­sar que la millor manera que els empre­sa­ris cons­tru­ei­xin país “serà pagant els impos­tos a Cata­lu­nya”.

A pocs metres, a la parada d’Òmnium Cul­tu­ral de la plaça Cata­lu­nya, el seu vice­pre­si­dent, Mar­cel Mauri, va defen­sar que calia posar “la cul­tura i la lite­ra­tura al cen­tre de tot” en vista de la repressió, els moments d’into­lerància i odi perquè és “el millor antídot”. Davant del mural Roses gro­gues per la lli­ber­tat, fet per ciu­ta­dans, Mauri va tor­nar a retreure al govern del PSOE que “s’està equi­vo­cant, i molt” en no ins­tar l’advo­ca­cia de l’Estat a reti­rar els càrrecs con­tra Jordi Cui­xart i els pre­sos polítics, evi­den­ci­ant que com la resta de par­tits espa­nyols no fan cas del con­sens del 80% exis­tent a la soci­e­tat cata­lana que vol “diàleg, una solució política i que s’acabi la repressió”.

LES FRASES

És la independència la que donarà la llibertat a Catalunya i als presos i exiliats
Elisenda Paluzie
PRESIDENTA DE L’ANC
Estem veient que, als partits estatals, els importa ben poc allò que pensa la majoria de catalans
Marcel Mauri
VICEPRESIDENT D’ÒMNIUM