POLÍTICA
BARCELONA - 24 abril 2019 2.00 h

Torra insisteix en una mediació

 Borràs convida Sánchez a visitar Catalunya per comprovar que no hi ha el problema de convivència de què parla als debats

 Rufián demana el vot als socialistes “catalanistes” desencantats pel nul tacte del seu partit amb els presos

E.BELLA/Ò.PALAU/M.ROURERA - BARCELONA
Sánchez obvia la diada cata­lana i feli­cita el Sant Jordi d’Aragó
Batet regala un lli­bre de poe­sia a cadas­cun dels seus opo­nents

Apro­fi­tant l’alta­veu de la diada del lli­bre i la rosa, el pre­si­dent Quim Torra va tor­nar a dema­nar ahir una medi­ació inter­na­ci­o­nal per resol­dre el con­flicte polític amb Espa­nya en la seva tra­di­ci­o­nal decla­ració ins­ti­tu­ci­o­nal de Sant Jordi –el segon amb pre­sos polítics i exi­li­ats– des de la gale­ria gòtica del Palau de la Gene­ra­li­tat. En un dis­curs en català i anglès, Torra va recla­mar reno­var “la lluita pel retorn i la victòria de la lli­ber­tat”. “Dema­nem una altra vegada a Europa i a la comu­ni­tat inter­na­ci­o­nal que s’invo­lu­crin per resol­dre aquest con­flicte d’una forma democràtica; no es poden tole­rar judi­cis polítics, una democràcia no pot tole­rar que se silenciï la veu de la gent amb ame­na­ces i violència”, va expres­sar.

Des del fons s’ho mirava una escul­tura de Sant Jordi amb roses gro­gues, com les que por­tava a la mà la número 2 de JxCat al Congrés, Laura Borràs, quan va aparèixer a la para­deta de la for­mació, situ­ada, per aque­lles coses, just davant de la de la CUP a la Ram­bla de Cata­lu­nya, con­ver­tida en tumult. Entre la mura­lla humana i la mura­lla de lli­bres, es va for­mar un pas­sadís per on va tran­si­tar la comi­tiva elec­to­ral. Una pan­ta­lla anava mos­trant les inter­ven­ci­ons de Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull des de Soto del Real. Albert Batet repar­tia punts de lli­bre de Junts per Cata­lu­nya, punts per Cata­lu­nya. Al mos­tra­dor es venien lli­bres dels pre­sos polítics, les nove­tats edi­to­ri­als de Jaume Alonso-Cue­vi­llas i de Ramon Tre­mosa i clicks de Car­les Puig­de­mont a deu euros per a la caixa de soli­da­ri­tat. Con­ver­tida en una estre­lla de rock, Borràs s’anava fent foto­gra­fies amb els pas­sa­vo­lants que li ho dema­na­ven, pre­gun­tant-se què se n’havia fet, d’aque­lla vida que tenia abans, en què en dies com ahir es dedi­cava a par­lar de lli­bres. En el seu pri­mer Sant Jordi sense ser con­se­llera de Cul­tura va res­pon­dre sobre l’absència de Cata­lu­nya al Twit­ter de Pedro Sánchez i sobre la presència de Cata­lu­nya en el debat de dilluns a TVE. El pre­si­dent espa­nyol va piu­lar ahir sobre el dia de Cas­te­lla i Lleó a Villa­lar de los Comu­ne­ros i sobre el Sant Jordi d’Aragó, obvi­ant o obli­dant la diada cata­lana. “És un lap­sus molt interes­sant perquè demos­tra quina és la seva volun­tat de gover­nar un Estat espa­nyol del qual ja exclou Cata­lu­nya, és molt sig­ni­fi­ca­tiu”, va obser­var Borràs. En canvi, el can­di­dat del PSOE sí que va tenir molt pre­sent el país durant el debat de dilluns. “Va tor­nar a dir que a Cata­lu­nya hi ha un pro­blema de con­vivència, el con­vi­dem a venir, que es pas­segi i vegi quin pro­blema de con­vivència hi ha”, el va ins­tar la can­di­data. També Puig­de­mont va retreure a Sánchez el des­cuit amb Sant Jordi, que després el pre­si­dent espa­nyol va cor­re­gir amb un cínic “lle­gir per ser més lliu­res”. A la tarda, per cert, també va pas­sar per la carpa l’expre­si­dent Artur Mas.

De Romeva a Arri­ma­das

Des de l’estand d’ERC al pas­seig de Gràcia, el número 2 al Congrés, Gabriel Rufián, també va par­lar del debat de la vigília, per con­si­de­rar que Pablo Casado i Albert Rivera, a qui irònica­ment va agrair que parlés tant d’ell, “sem­bla­ven ger­mans”, i lamen­tar que Pablo Igle­sias no parlés en cap moment de referèndum i que Pedro Sánchez anés a la seva, i no li produís “ni fred ni calor”. A la cúpula del PSOE i del PSC, pre­ci­sa­ment, va enviar el prin­ci­pal mis­satge de la diada: “Poden dor­mir tran­quils Sánchez, Batet i Iceta quan s’omplen la boca de diàleg i anti­fei­xisme i no han mogut ni un dit en públic per la situ­ació dels pre­sos?”, va etzi­bar, abans de cons­ta­tar que en pri­vat molts els fan arri­bar la seva con­tra­ri­e­tat. D’aquí que el repu­blicà apel·lés direc­ta­ment als votants del PSC que puguin estar en con­tra del que fa la cúpula: “Si sen­ten ver­go­nya i ràbia com nosal­tres, i són soci­a­lis­tes, cata­la­nis­tes, anti­fei­xis­tes i demòcra­tes, són dels nos­tres, i ERC els defen­sarà tant o més que el seu par­tit”, els temp­tava.

Rufián ho deia acom­pa­nyat de l’alcal­da­ble a Bar­ce­lona, Ernest Mara­gall, i de la número 2 a les euro­pees, Diana Riba, pare­lla de l’excon­se­ller empre­so­nat Raül Romeva, que va pro­ta­go­nit­zar poc després una de les imat­ges del dia. I és que, poc abans de la una, va pas­sar just per davant de l’estand d’ERC la comi­tiva de la can­di­data de Cs, Inés Arri­ma­das, una de les grans sol·lici­ta­des de la jor­nada junt amb el mateix Rufián, si bé no es va ni atu­rar a salu­dar el seu con­trin­cant. En canvi, en ado­nar-se’n, Riba no va dub­tar a anar-la a bus­car per rega­lar-li un exem­plar del lli­bre del seu marit, Espe­rança i Lli­ber­tat, que jus­ta­ment estava sig­nant, fet que la de Cs va agrair en una brevíssima con­versa. Arri­ma­das, que poc abans havia menys­tin­gut el dis­curs de Torra acu­sant-lo de ser “molt pesat”, es va mos­trar més efu­siva uns metres més avall, quan va coin­ci­dir amb el seu can­di­dat a Bar­ce­lona, Manuel Valls, que estava sig­nant exem­plars del seu lli­bre Bar­ce­lona, torno a casa.

També va pas­sar per l’estand d’ERC el pre­si­dent del Par­la­ment, Roger Tor­rent, enmig d’una densa agenda ins­ti­tu­ci­o­nal pròpia, que es va pro­nun­ciar en un sen­tit molt simi­lar a Rufián, des del mural de roses gro­gues que, for­mant la paraula Lli­ber­tat, Òmnium va ins­tal·lar a la plaça de Cata­lu­nya. “Votar el PSOE és un risc massa gran no només per als cata­lans sinó també per a gent pro­gres­sista”, va etzi­bar, tot recor­dant el silenci de Sánchez davant un pos­si­ble pacte amb Cs. Tant Tor­rent com Rufián van donar suport a la crida de Torra a la comu­ni­tat inter­na­ci­o­nal, i la van rela­ci­o­nar amb l’aposta per la mul­ti­la­te­ra­li­tat que ha fet els últims dies des de la presó Oriol Jun­que­ras.

La minis­tra de Sánchez i número 1 dels soci­a­lis­tes per Bar­ce­lona, Merit­xell Batet, acom­pa­nyada tota l’estona d’un exul­tant Miquel Iceta que no va parar de fer-se sel­fies amb els via­nants, no va dir res de l’“oblit” de l’inquilí de La Mon­cloa envers Sant Jordi, però sí que va dedi­car el seu dis­curs a la cul­tura tot recor­dant que el PSOE l’ha entesa “com una autèntica política d’estat” i va rei­vin­di­car que l’exe­cu­tiu espa­nyol hagi recu­pe­rat el minis­teri. Batet va exer­cir de cata­lana i, després de rebre una rosa del can­di­dat a Bar­ce­lona, Jaume Coll­boni, va asse­gu­rar que havia com­prat lli­bres –de poe­sia– per als seus rivals polítics: Digue’m la veri­tat sobre l’amor, de W. H. Auden, per a Laura Borràs; una Anto­lo­gia de Fede­rico García Lorca que inclou l’Oda a Sal­va­dor Dalí per a Arri­ma­das; Vent d’Aram de Joan Vinyoli per a Rufián i Des­glaç de Maria Mercè Marçal per a Caye­tana Álva­rez de Toledo. Per a Jaume Asens li va com­prar El Lament d’Europa, de Fran­cesc Vélez.

Ni amb Asens, que va secun­dar la idea de Torra, ni amb el pre­si­dent va coin­ci­dir Batet sobre quin paper ha de jugar la medi­ació inter­na­ci­o­nal per resol­dre el con­flicte català. En una tro­bada “infor­mal” amb els mit­jans davant la parada del PSC a la Ram­bla de Cata­lu­nya, la can­di­data va dir que, a parer seu, aquesta petició és “una manera com una altra de negar el diàleg”. Batet va insis­tir que el diàleg cal esta­blir-lo “dins del marc cons­ti­tu­ci­o­nal” i va dema­nar als par­tits inde­pen­den­tis­tes que tin­guin “valen­tia” de seure en una taula i bus­car acords “dins del marc esta­tu­tari”. En tot cas va dei­xar clar que aquesta “és una crisi interna” i que Europa se n’ha de man­te­nir al marge. Batet, Iceta i Coll­boni van coin­ci­dir per sor­presa amb l’expre­si­dent Mon­ti­lla que, sota un parai­gua que li por­tava un guar­da­es­pat­lles, va pas­se­jar sol i sense atu­rar-se a cap altra parada fins a l’estand del PSC quan encara mig plo­via al matí.

En una altra ram­bla, la del Poble­nou, va fer els honors a Sant Jordi el can­di­dat al Congrés per En Comú Podem, Jaume Asens, que nova­ment va tenir parau­les de record pels pre­sos polítics, va asse­gu­rar que la comu­ni­tat inter­na­ci­o­nal reac­ci­o­narà tard o d’hora davant el con­flicte ter­ri­to­rial a Espa­nya i va lamen­tar que “fal­tin més ges­tos de valen­tia”. Acom­pa­nyat de l’alcal­dessa Ada Colau, va cri­ti­car Sánchez per “camaleó” i perquè en el debat a TVE no va acla­rir si pac­ta­ria o no amb Cs en cas que en tingués l’opor­tu­ni­tat.

LES FRASES

Demanem una altra vegada a Europa i a la comunitat internacional que s’involucrin per resoldre el conflicte
Quim Torra
PRESIDENT DE LA GENERALITAT
[Sánchez] va tornar a dir que a Catalunya hi ha un problema de convivència, el convidem a venir
Laura Borràs
CANDIDATA NÚMERO 2 DE JXCAT
Als socialistes que els fa fàstic la situació dels presos, els dic que confiïn en ERC
Gabriel Rufián
CANDIDAT D’ERC AL CONGRÉS
Demanar la mediació internacional és una manera com una altra de negar el diàleg
Meritxell Batet
NÚMERO 1 A BARCELONA DEL PSC
Sánchez és un camaleó que no aclareix si pactarà o no amb Ciutadans
Jaume Asens
NÚMERO 1 A BARCELONA D’EN COMÚ PODEM