OPINIÓ
XXIRGO@ELPUNTAVUI.CAT - 24 abril 2019 2.00 h

A LA TRES

Debats & entrevistes

XEVI XIRGO - XXIRGO@ELPUNTAVUI.CAT
“Ni Caye­tana ni Arri­ma­das tenen temps per a vostè

Si abans-d’ahir ja em va fer man­dra veure el debat de can­di­dats de TVE i el vaig seguir poc (deu ser que a mesura que he anat sen­tint les decla­ra­ci­ons de segons quins tes­ti­mo­nis al Suprem el meu interès pel que pugui pas­sar a Espa­nya és cada cop més rela­tiu); si abans d’ahir ja em va pas­sar això, deia, ima­gi­nin-se la man­dra que em va fer ahir –que jugava pri­mer el Girona i després el Barça– seguir el debat d’Atres­me­dia amb només qua­tre dels can­di­dats a pre­si­dir el govern espa­nyol. Tal com està la tem­po­rada (la fut­bolística, vull dir) vaig triar el fut­bol i seguir el debat a les mit­ges parts. No és que no m’interes­sin, els debats. Em sem­bla que és jus­ta­ment al con­trari. M’interes­sen tant que al final n’he anat des­con­nec­tant perquè als debats elec­to­rals hi ha de tot menys debat. Ara són molt més un espec­ta­cle –i ho demos­tra el temps que tots els mit­jans dedi­quen a les prèvies dels debats, retrans­me­tent l’arri­bada dels con­vi­dats i expli­cant com van ves­tits– que res més. El dos debats que hi ha hagut a Espa­nya no m’han interes­sat gaire, i al que es farà avui a TV3 no hi seran tots els caps de llista (alguns són a Soto del Real gràcies a Lla­rena i a Marc­hena, que són dos noms que rimen) i, a més a més, segur que em sen­tiré estrany perquè el direc­tor Vicent Sanc­his no podrà par­lar, gràcies a la Junta Elec­to­ral, ni de pre­sos polítics ni d’exili. Ben estrany, també, un debat en aques­tes con­di­ci­ons. Pot­ser és per tot ple­gat, perquè els debats elec­to­rals són esbi­ai­xats, massa cro­no­me­trats i con­ce­buts com un espec­ta­cle, que cada cop m’interes­sen menys. Em passa el con­trari, en canvi, amb les entre­vis­tes. Em lle­geixo i m’escolto molt més una entre­vista que no un debat elec­to­ral. I, per des­comp­tat, molt més que segons qui­nes tertúlies. A les entre­vis­tes és on el can­di­dat pot dir-hi la seva. Per­me­ten escol­tar-los, veure’ls ges­ti­cu­lar i saber amb més detall qui­nes són les seves pro­pos­tes. Aquests dies, aquest diari n’està fent a tots els caps de llista. Els entre­vis­tem per saber què defen­sen i quin pro­grama tenen. Són per lle­gir-les amb calma i saber què pen­sen. La llàstima és que no hi veu­ran, però, ni Caye­tana Álva­rez de Toledo ni Inés Arri­ma­das. Són les dues úniques can­di­da­tes que, pot­ser pel que els expli­cava abans, han decli­nat ama­ble­ment la nos­tra invi­tació. La seva. No tenen temps per a vostè, esti­mat lec­tor. Ni per a les nos­tres pre­gun­tes. S’entén.