OPINIÓ
24 novembre 2018 2.00 h

Foment no compleix a Catalunya

El des­car­ri­la­ment d’un tren de roda­lies a Vaca­ris­ses que va com­por­tar un mort i nom­bro­sos ferits ha reo­bert el debat sobre el lamen­ta­ble estat de la xarxa fer­roviària de pro­xi­mi­tat depen­dent de Renfe i Adif, totes dues empre­ses públi­ques depen­dents del Minis­teri de Foment, i per tant de titu­la­ri­tat esta­tal. Unes deficiències que cor­res­po­nen a una greu falta d’inversió que no es pro­du­eix només en la xarxa fer­roviària de roda­lies i regi­o­nals. Les dades indi­quen que hi ha una manca d’inversió esta­tal històrica en el con­junt de les infra­es­truc­tu­res del país i que s’ha con­ver­tit en un dèficit crònic. Tot ple­gat mal­grat la dis­po­sició esta­tutària que obliga l’Estat a inver­tir en infra­es­truc­tu­res a Cata­lu­nya l’equi­va­lent al PIB català, pre­cepte que s’ha incom­plert de manera sis­temàtica.

Foment ha de posar al dia a Cata­lu­nya el con­junt de les infra­es­truc­tu­res del país. I ho ha de fer amb un pla d’inver­si­ons que no només con­creti les actu­a­ci­ons necessàries i la inversió reque­rida, sinó que en garan­teixi l’exe­cució. Perquè només en el cas de roda­lies, l’Estat ja va com­pro­me­tre durant l’etapa de Zapa­tero una inversió de 4.000 mili­ons, de la qual només es va mate­ri­a­lit­zar un esca­dus­ser 13%. Un incom­pli­ment que la minis­tra Pas­tor, del PP, va voler maqui­llar el 2013 amb una nova pro­mesa de 306 mili­ons, i dels quals també només s’ha exe­cu­tat un 12%. Els acces­sos al port de Bar­ce­lona, el cor­re­dor del Medi­ter­rani, com­ple­tar l’auto­via A-27 del Camp de Tar­ra­gona o l’N-340 a les Ter­res de l’Ebre i la inter­mi­na­ble obra de l’N-II a les comar­ques giro­ni­nes són només alguns dels molts exem­ples d’altres infra­es­truc­tu­res vitals per a la moder­nit­zació del país que arros­se­guen obres inter­mi­na­bles i pro­me­ses de l’Estat incom­pler­tes.