OPINIÓ
24 novembre 2018 2.00 h

DE SET EN SET

Fer política

LLUÍS MUNTADA

Diario 16 informa que el jutge Lla­rena va mani­pu­lar frau­du­len­ta­ment el número d’iden­ti­fi­cació de la causa judi­cial del procés perquè aquesta causa li fos assig­nada. Men­tre l’ull de Roger Español encara rodola, els esco­pe­ters de la poli­cia espa­nyola jus­ti­fi­quen davant del jutge l’ús de pilo­tes de goma l’1-O atès “l’odi extrem dels votants”. Ningú inves­tiga els fils, tan tèrbols, de la vaga de taxis­tes i de les mani­fes­ta­ci­ons poli­ci­als a Bar­ce­lona. Ni les pres­si­ons sobre les empre­ses per tras­lla­dar la seva seu fora de Cata­lu­nya. El fotògraf Jordi Borràs és agre­dit per un poli­cia i acaba, ell!, citat judi­ci­al­ment. PSOE i PP con­ti­nuen prac­ti­cant l’endogàmia amb l’elecció del CGPJ. Igna­cio Cosidó –por­ta­veu del PP al Senat– revela a plena llum del dia les vísce­res de l’Estat i la Justícia amb la intenció, segur, d’ama­gar més vísce­res de l’Estat i la Justícia.

Men­tres­tant l’exili i la presó con­ti­nuen trun­cant vides. Men­tres­tant la segona fila de l’inde­pen­den­tisme, incapaç d’arti­cu­lar el movi­ment civil, inva­lida tota pos­si­bi­li­tat de futur (més honest seria assu­mir de manera explícita l’auto­no­misme per impe­ra­tiu, per por a Espa­nya, que no pas seguir posant en risc la població en nom d’un pro­jecte con­su­mit!). Men­tres­tant aflo­ren veus que par­len d’eixam­plar la base, de fer política, d’apro­var uns pres­su­pos­tos, d’acu­mu­lar capi­tal polític... No es just explo­tar fal­ses opor­tu­ni­tats. I tot per no haver de reconèixer que estem davant d’un tri­omf acla­pa­ra­dor de l’auto­ri­ta­risme, de la inde­fensió i de la repressió d’una part de la ciu­ta­da­nia. En algun moment fer política també voldrà dir ser con­seqüent i pro­te­gir el ciu­tadà i, amb el prin­cipi de rea­li­tat com a cri­teri, ofi­ci­a­lit­zar que no vivim en democràcia, que estem en mans d’un règim auto­ri­tari.