OPINIÓ
XXIRGO@ELPUNTAVUI.CAT - 24 novembre 2018 2.00 h

A LA TRES

Doncs sí, com Turquia

XEVI XIRGO - XXIRGO@ELPUNTAVUI.CAT
“Allò que no val per a Tur­quia, val per a Espa­nya? Hi ha dues Euro­pes, de veri­tat?

Quan en el dar­rer ple del Par­la­ment el Síndic de Greu­ges, Rafael Ribó, va pre­sen­tar el seu informe sobre l’1-O, va treure de polle­guera les for­ma­ci­ons uni­o­nis­tes en con­si­de­rar que els inde­pen­den­tis­tes cata­lans empre­so­nats són “pre­sos polítics” i con­clo­ent que “al con­ti­nent euro­peu hi ha par­la­men­ta­ris empre­so­nats a Tur­quia i a Espa­nya”. Si això és Tur­quia, que en algu­nes coses ho podria sem­blar, no hauríem de pas­sar per alt la sentència que aquesta set­mana ha fet pública el Tri­bu­nal Euro­peu de Drets Humans, el TEDH, i que a mi em sem­bla que ens ha pas­sat massa des­a­per­ce­buda. El TEDH ha con­si­de­rat que Tur­quia està vul­ne­rant els drets fona­men­tals del dipu­tat i diri­gent kurd Sela­hat­tin Demir­tas en man­te­nir-lo en presó pre­ven­tiva des de fa dos anys. El tri­bu­nal no entra pas a jut­jar els fets pels quals va ser detin­gut, però acla­reix, i de forma con­tun­dent, que el pro­lon­ga­ment de la presó pre­ven­tiva de Demir­tas és injus­ti­fi­ca­ble. “La presó pre­ven­tiva és una ingerència injus­ti­fi­ca­ble de la seva lli­ber­tat d’expressió i d’opinió, i de la dels seus elec­tors”, diu la sentència. I en relació amb el fet que no pugui exer­cir de dipu­tat, el tri­bu­nal sus­tenta que “es vul­nera el seu dret a ser ele­git i anar al Par­la­ment”, i no només el seu sinó també “el dels seus elec­tors”. Els sona? La pre­gunta és ben fàcil: hi ha dues Euro­pes? Europa té dues vares de mesu­rar dife­rents? Allò que a Tur­quia és una vul­ne­ració de drets, no ho és també a Espa­nya en relació amb els pre­sos? Ningú a Europa, veient les simi­li­tuds amb els pre­sos cata­lans, no hi pensa fer res? No. No li importa a ningú, a Espa­nya, que un dia el TEDH digui el mateix en relació amb els pre­sos cata­lans? La res­posta és evi­dent. Allò que podria ser un pre­ce­dent, ni els pre­o­cupa. Són cons­ci­ents que pro­ba­ble­ment s’estan vul­ne­rant els drets, però no els pre­o­cupa. El TEDH ha exi­git al pre­si­dent turc que posi fi a aquesta situ­ació. Recep Tayyip Erdo­gan deia dime­cres que no se sen­tia al·ludit per aquest tri­bu­nal i que no en pensa fer cap cas. Sem­bla que Pedro Sánchez tam­poc.