POLÍTICA
24 desembre 2018 2.00 h

LA CRÒNICA

Suport a Bassa i les preses, exiliades i encausades, a la presó de Figueres

EMILI AGULLÓ

Més de qua­tre-cen­tes per­so­nes es van aple­gar ahir al matí al vol­tant de la presó figue­renca de Puig de les Bas­ses, per rei­vin­di­car alhora la lli­ber­tat de l’excon­se­llera Dolors Bassa i espe­ci­al­ment les figu­res de les pre­ses polítiques i la resta de dones exi­li­a­des o encau­sa­des pel procés inde­pen­den­tista. La jor­nada va arren­car a les deu del matí, amb la plan­tada d’un avet de Nadal per part d’un grup de veïns de Celrà, al Gironès, entre els quals també hi havia l’alcalde del poble, Dani Cor­nellà (CUP). Al cap de poca estona ja estava ben guar­nit de llaços grocs i mis­sat­ges de suport a Bassa. I men­tres­tant ja havia començat la segona ini­ci­a­tiva pre­vista, fer la volta al perímetre del cen­tre peni­ten­ci­ari, un recor­re­gut de poc més de 2,5 quilòmetres amb una atu­rada al punt més pròxim al mòdul de dones.

El silenci de la majo­ria de cami­nants durant l’iti­ne­rari es tren­cava ales­ho­res, amb crits de “lli­ber­tat”, aplau­di­ments i fressa que espe­ra­ven que arri­bes­sin a l’altra banda dels murs de la presó. Entre els assis­tents, molts repe­tien després de més de tres-cents dies d’empre­so­na­ment de l’excon­se­llera i els cinc mesos de reclusió a Figue­res. Sobre­tot de Tor­ro­e­lla i Llers. Però també força que s’estre­na­ven, arri­bats des de Palamós, Cassà de la Selva i altres pobla­ci­ons giro­ni­nes, en un horari més avi­nent que els periòdics sopars set­ma­nals que van arren­car en dimarts i des del mes pas­sat es fan els diven­dres.

No hi van fal­tar fami­li­ars de Bassa, la seva ger­mana Montse i el nebot, Isarn Vinyes, que cap al mig­dia també van arri­bar a l’indret –entre les tan­ques de la presó i la de l’AP-7– amb el tenora tor­ro­e­llenc Jordi Molina, que hi va inter­pre­tar la sar­dana Tor­ro­e­lla, vila vella, amb una tor­nada que pros­se­gueix ”si sabes­sis com t’enyora qui està lluny de tu”. Molina també va tocar Els sega­dors abans que tot­hom tornés cap a l’apar­ca­ment per escol­tar els par­la­ments de l’acte paral·lel Cap dona en l’oblit, Totes les inter­ven­ci­ons van ser feme­ni­nes, com ara les de l’escrip­tora Empar Moli­ner, Neus Mata­mala –filla de la mà dreta de Puig­de­mont en l’exili, un sacri­fici que també els ha dei­xat un buit en la seva esfera fami­liar– i l’exdi­pu­tada de la CUP Mireia Boya, que en vista del to exi­gent de les repre­sen­tants de l’ANC i el Jovent de La Forja, i els crits d’“uni­tat” d’alguns sec­tors del públic, va adme­tre que, sense voler “enga­nyar ningú, la uni­tat és lluny”, i va apos­tar per man­te­nir la mobi­lit­zació de cara a l’inici del judici, en què també està encau­sada i aposta per “acu­sar l’Estat”, més que no pas defen­sar-se.

La con­se­llera de Justícia, Ester Cape­lla, va visi­tar Bassa a la presó, però no es va sumar a l’acte, en què sí que hi havia força gent d’ERC. Entre­mig, també hi va haver con­ne­xi­ons simultànies amb l’acte paral·lel a Mas d’Enric –amb salu­tació del pre­si­dent Torra i parau­les que va trans­me­tre de part de Carme For­ca­dell– i Lle­do­ners.