ADMINISTRACIONS
BARCELONA - 25 gener 2019 2.00 h

Barcelona donarà escalf als presos durant el judici

 Colau assistirà a la vista i aprofitarà la visibilitat del càrrec per denunciar el cas

FRANCESC ESPIGA - BARCELONA

El 21 de febrer del 2018, l’alcal­dessa de Bar­ce­lona, regi­dors del PDe­CAT, ERC, la CUP i el no ads­crit Gerard Arda­nuy, i també repre­sen­tants de diver­ses enti­tats, rebien els fami­li­ars dels pre­sos polítics per expres­sar-los públi­ca­ment el seu suport. Ahir, gai­rebé un any després, la imatge es repe­tia a la mateixa estança, el Saló de Cròniques de l’ajun­ta­ment de la capi­tal cata­lana, amb el propòsit de mos­trar-los la mateixa soli­da­ri­tat i com­pli­ci­tat quan està a punt de començar el judici al Suprem; un acte que va voler ser tant d’afir­mació com de crítica, i que també era una mena de pre­ludi a la decla­ració ins­ti­tu­ci­o­nal que es lle­girà en el ple muni­ci­pal que se cele­bra avui, i on, entre altres argu­ments, es fa una esmena a la tota­li­tat a les acu­sa­ci­ons a què s’enfron­ten els encau­sats, i que són con­si­de­ra­des injus­tes i des­pro­por­ci­o­na­des.

En la seva inter­venció, l’alcal­dessa Ada Colau va avançar que el con­sis­tori bar­ce­loní jugarà un paper actiu a l’hora de denun­ciar aquest procés penal en curs. No va voler donar gai­res detalls sobre en què, i com, es tra­duirà aquesta volun­tat, ja que una de les pri­me­res pre­mis­ses de l’exe­cu­tiu dels comuns és que qual­se­vol acció que es pla­ni­fi­qui des de l’Ajun­ta­ment ha de ser par­lada i deba­tuda pri­mer amb els fami­li­ars i, si s’escau, amb les defen­ses. Res d’anar per lliure. El que sí que va con­fir­mar Colau, és que assis­tirà a algu­nes ses­si­ons del judici a Madrid, inde­pen­dent­ment que pugui aca­bar decla­rant com a tes­ti­moni –tant algu­nes defen­ses com l’acu­sació popu­lar així ho han dema­nat– per expres­sar públi­ca­ment el seu suport tant als empre­so­nats com al seu entorn. Igual­ment, també està medi­tant com apro­fi­tar la caixa de res­sonància que li dona el càrrec d’alcal­dessa per fer ges­tos de denúncia sobre­tot entre els esta­ments euro­peus.

Anti­ci­pant-se a les crítiques que l’acu­sen d’ali­near-se, de nou, amb l’inde­pen­den­tisme, Colau va voler dei­xar clar ahir que la seva no és una posició anco­rada en qüesti­ons ideològiques. “Aquest judici no és con­tra l’inde­pen­den­tisme. El que està en joc és l’estat de dret”, va reblar la cap del govern bar­ce­loní, que també va tenir parau­les de record per als empre­so­nats d’Alt­sasu.